activiteiten startpagina wijzigingen zeeuwse fossielen uitgelegd
prikbord bijeenkomsten excursies evenementen meer weten? vindplaatsen downloads ledenpagina bibliotheek links wie doet wat? info

    vrijdag
    1 maart

001 - Coquillages

Dit boekje, franstalig (binnen de werkgroep ook aanwezig in een Nederlandse vertaling) behandelt de langs de stranden te vinden vele schelpensoorten.
Het bevat wat grondbegrippen omtrent slakken en schelpen. Daarnaast bevat het een determinatietabel voor zowel slakken als schelpen en ook wat tips waar we op moeten letten.
Ook bevat het boekje wat wenken voor beginnende verzamelaars en waar we de schelpen voor kunnen gebruiken. Als laatste is er dan nog een soortenbeschrijving opgesplitst in twee gedeelten: slakken en schelpen.
trefwoorden: slakken, schelpen, verzamelen003 - British Palaeozoic Fossils

Het boek is engelstalig en beschrijft de palaeozoische (ouder dan 225 miljoen jaar) periode van Engeland. Het bevat zeer mooie en duidelijke tekeningen en is dus aan te bevelen voor het determineren van diverse soorten.
trefwoorden: britisch museum of natural history, ammonieten, brachiopoden, boralen, trilobieten, foraminiferen, gastropoden, bivalven, vissen, echinoidea, graptolieten, sponzen, algen, cephalopods, planten, bryozoën etc.004 - British Mesozoic Fossils

Het boek is engelstalig en beschrijft de mesozoische (tussen de 70 en 225 miljoen jaar oud) periode van Engeland. De zogenaamde reptielenperiode. Helaas zijn de vondsten van reptielen schaars in Engeland en is het beter de term ammonietenperiode te gebruiken. Het boek bevat zeer mooie en duidelijke tekeningen en is dus aan te bevelen voor het determineren van diverse soorten voor zowel beginnende als ervaren paleontologen.
trefwoorden: britisch museum of natural history, ammonieten, brachiopoden, boralen, trilobieten, foraminiferen, gastropoden, bivalven, vissen, echinoidea, graptolieten, sponzen, algen, cephalopods, planten, bryozoën etc.005 - British Caenozoic Fossils

Het boek is engelstalig en beschrijft de caenozoische (laatste 60 miljoen jaar) periode van Engeland. Het bevat zeer mooie en duidelijke tekeningen en is dus aan te bevelen voor het determineren van diverse soorten.
trefwoorden: britisch museum of natural history, ammonieten, brachiopoden, boralen, trilobieten, foraminiferen, gastropoden, bivalven, vissen, echinoidea, graptolieten, sponzen, algen, cephalopods, planten, bryozoën etc.006 - Versteinerungen

Een duitstalig boekwerkje met de nadruk op het verzamelen en herkennen van stenen en fossielen met zeer mooie en duidelijke afbeeldingen (tekeningen - 623 stuks) van fossielen uit diverse tijdperken. Als eerste komen diverse geologische tijdperken aan bod. Ook de vindplaatsen passeren de revue.
Voor de beginner een duidelijk aan te bevelen boek . (je moet helaas wel het duits beheersen)
trefwoorden: ammonieten, brachiopoden, boralen, trilobieten, foraminiferen, gastropoden, bivalven, vissen, echinoidea, graptolieten, sponzen, algen, cephalopods, planten, bryozoën etc.099 - Meyniana

Duitstalig boekwerkje waarin H.J.Anderson het onderzoek naar Gastropoden uit het Boven Oligoceen en Mioceen van Noord Duitsland voortzet. Dit keer komen de Litoinacea, Rissoacea, Cerithiacea en, zeker tot grote vreugde van alle verzamelaars, de Naticacea behandelt. (van dezelfde auteur is o.a. ook verschenen: De mosselfauna van het Noord duitse Onder-Mioceen in Paläontographica)
Verder bevat het boekje een opzet van K.Wandt over vragen m.b.t. de chemische samenstelling van het grondwater in Schleswig-Holstein. Uit de bevindingen van dit onderzoek wordt geprobeerd de loop van het water te achterhalen.
Een opzet van I.Sturz-Köwing houdt zich bezig met Belemnieten van het Boven-Lias van geheel Noord Duitsland en laat zien hoe de begrenzing van verschillende soorten met behulp van statistiek precies kan worden bepaald.
trefwoorden:
belemnieten, gastropoden, noord-duitsland, grondwater, wandt, anderson, sturz-köwing, litoinacea, rissoacea, cerithiacea, onder-mioceen, boven-oligoceen140 - Mollusken uit het mioceen van winterswijk-miste

De bijzonder rijke vindplaats van midden-miocene mollusken te Winterwijk-Miste werd in 1968 ontdekt. De fossielhoudende sedimenten bevinden zich aldaar op een diepte van slechts 2 tot 4 meter onder maaiveld, zodat ze met behulp van een graafmachine gemakkelijk bereikbaar zijn. In dit boek wordt de molluskenfauna, voor zover deze nu bekend is, geïnventariseerd. Als basis hiervoor heeft de collectie van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie te Leiden gediend, met aanvullingen uit tal van andere, meest privécollecties.
In de inleiding wordt de vindplaats uitvoerig beschreven en in het stratigrafisch kader geplaatst. De fauna werd aangetroffen in de afzetting van Aalten, Laag van Miste; de ouderdom komt overeen met die van de z.g. Hemmoor Stufe (Hemmoorien) in NW-Duitsland. In het profiel konden de Hiatella arctica Acme Zone en de basis van de Astarte radiata Acme Zone worden aangetoond. De ontsluitingsmethode en de verzameltechniek worden uitvoerig beschreven.
In totaal werden 501 soorten mollusken aangetroffen, waarvan er 8 worden beschouwd als verspoelde elementen uit oudere afzettingen. Van deze 501 soorten kon 70% tot op soort- of ondersoortniveau worden gedetermineerd. Van de overige is een deel ongetwijfeld nog onbeschreven. De fauna die werd aangetroffen in de verspoelde, uitwendig ontkalkte, zwarte fosforieten, van laat- oligocene ouderdom, werd geheel buiten beschouwing gelaten.
Alle aangetroffen soorten worden meer of minder uitvoerig beschreven en afgebeeld. In de soortbeschrijvingen worden geen synoniemlijsten gegeven. Veel aandacht werd besteed aan de morphologie van de embryonale schelpen, voor zover de conserveringstoestand van het materiaal dat toeliet. Tenslotte wordt de samenstelling van de fauna nog kort vergeleken met die van andere vindplaatsen van ongeveer gelijke ouderdom in het Noordzeebekken.
trefwoorden: miste, mioceen, winterswijk, mollusken238 - Handleiding voor gruisonderzoek e.a.

De map bevat kopiën van het correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging:


trefwoorden:gruisonderzoek, middellandse zee, stelfox, pisidium, malacologische vereniging, bönnink, winterswijk415 - Schelpenstrand

Voor het vergroten van het plezier tijdens strandwandelingen biedt dit werk informatie over de stranden en de daar aan te treffen schelpen. De opzet van het boek is zo gekozen, dat eerst ingegaan wordt op de bezigheid van het verzamelen, vervolgens wordt aangegeven wat er allemaal te vinden is en tenslotte wordt de plaats van handeling, het strand, besproken.
Het verzamelen kan op verschillend niveau van perfectionisme plaatsvinden. Geheel naar eigen interesse kan je over het strand slenterend schelpen oprapen of moeizaam gehurkt of geknield het kleinste schelpje in het gruis proberen te zoeken. Nog een stap verder is het meenemen van gruis om thuis met een vergrootglas het kleinste schelpje te kunnen vinden. Het zal duidelijk zijn dat de eerste methode de minste soorten oplevert, maar dat de vreugde om de vondsten er niet minder om hoeft te zijn. Grote schelpen tonen nu eenmaal beter dan kleine pukjes. De gruisliefhebber zal zijn vreugde met name vinden in de grote soortenlijsten die hij met dit speurwerk kan opstellen. Overigens zijn de kleine schelpjes onder een vergrootglas niet minder fraai dan de grote.
Het verwerken van het gevonden materiaal kan ook weer geheel naar eigen interesse plaatsvinden , uiteenlopend van weggooien tot opnemen in een zorgvuldig opgebouwde collectie.
In het boek zijn soorten opgenomen die regelmatig tot algemeen voorkomen langs de gehele kust of gedeelten daarvan. Dit houdt in dat de kans klein is dat een vondst niet op naam gebracht kan worden.
De beschrijving van de soorten geeft het strikt noodzakelijke voor herkenning van de soort, waarbij vooral gelet is op de vaak subtiele verschillen met nauw verwante soorten. Bij de naamgeving wordt de wetenschappelijke naam gebruikt, zo mogelijk aangevuld met een Nederlandse naam.
De presentatie van de soorten geschiedt volgens de systematische indeling, waarmee het opzoeken van een soort vereenvoudigd wordt. De beginner zal hiermee vooral door middel van "plaatjeskijken" ervaring moeten opdoen.
Het strandgedeelte gaat in op de bijzonderheden van de stranden. De opzet van de stukjes is niet vergaand gestandaardiseerd om saaiheid te vermijden. Het strand is een dynamisch systeem en het is onwaarschijnlijk dat je de vastgelegde situatie precies zo zal aantreffen. Het globale karakter van de beschrijvingen sluit echter al te grote verrassingen uit.
De trajecten zijn steeds zo gekozen dat de bereikbaarheid geen probleem is. Het zijn veelal geen rondwandelingen, zodat gebruikmaking van openbaar vervoer is aan te raden.
De opsomming van de soorten van de trajecten is beperkt tot de meest gangbare. Verder worden karakteristieke soorten en soms enkele bijzondere soorten van het strandgedeelte opgesomd. Het blijkt dan dat het alles-is-overal principe vaak niet opgaat en dat het aanspoelsel van de stranden soms zeer karakteristiek kan zijn.
Aanvullende informatie over organisaties en literatuur wordt aan het eind van het boek gegeven. Ook hier is niet uitputtend verslag gedaan van wat er zoal te vinden is op dit gebied. Het is meer als opstapje in de rijke wereld van het schelpenverzamelen bedoeld.
trefwoorden: kreukel, schelpen, kust, nederland, vlaanderen, verzamelen, recent, fotoatlas, schelpenstrand, strandsuppletie, strand.433 - Onze land- en zoetwaterslakken en -mossels

Een interessant boekwerkje over verzamelen, biologie en houden van de slak (mollusca)
Het boekje bevat mooie afbeeldingen en is een aanrader
trefwoorden: slakken, mollusca, Nederland462 - Het keienboek

In dit populaire (niet wetenschappelijk dus) werk worden alle mineralen, fossielen en gesteenten besproken die voor kunnen komen in zwerfstenen die in ons land gevonden worden. De zwerfstenen zijn hier achtergelaten gedurende de diverse ijstijden die ons land heeft gekend. Het werk is vooral bedoeld voor de amateurgeoloog (paleontoloog) met een voorliefde voor de natuur. Een aanrader!
trefwoorden: keienboek, zwerfstenen, mineralen, fossielen, stollingsgesteenten, omzettingsgesteenten, afzettingsgesteenten, determineertabellen.480 - Project 'Diepe zandlagen'. Verslag van de boringen te Hulst, Philippine, Groede, Kloosterzande, Ovezande

Door J.J.de Vos en Alice Krull-Kalkman
niveau: gemiddeld
trefwoorden: boringen481 - Fossielen van het Zuidelijke Sloe gebied. Vanaf Ritthem tot aan de Kaloot bij Borssele

Een korte opsomming van wat we zoal kunnen vinden, voorzien van afbeeldingen geschikt voor een eerste determinatie
Kopie, 6 pagina's dubbelzijdig geprint
niveau: eenvoudig
trefwoorden: ritthem, kaloot, borssele482 - Plaattektoniek

Een inleiding op de plaattektoniek. Alle grote structuren van de aardkorst, zoals onder meer de verdeling van land en zee, van continenten en oceanen, de plaats van gebergtegordels, de zone's van aardbevingen en vulkanen, zijn het resultaat van dit mechanisme dat waarschijnlijk uniek is voor de Aarde. Daarnaast worden ook het klimaat en de ontwikkeling van het leven in belangrijke mate gestuurd door de plaatbewegingen. Dit verhaal geeft U de achtergrondinformatie
niveau: eenvoudig en uitermate interessant geschreven
trefwoorden: geologie, plaattektoniek, plaattectoniek, magma, vulkanen, vulkaan, gebergte, oceanen, oceaan483 - Strandfossielen van Cadzand en Nieuwvliet–Bad

Informatieve gids van wat men zoal kan vinden aan de Zeeuws–Vlaamse kust. Voorzien van duidelijke tekeningen en foto's
niveau: eenvoudig
trefwoorden: haaientanden, roggetanden, schelpen, krabben, slangsterren, zoogdieren, paleogeen, glauconiet, mollusken490 - Naamlijst der Mineralië

Een lijst uit 1869 met namen en vindplaatsen


trefwoorden: mineralen491 - De geologische opbouw van de ondergrond van het mondingsgebied van de Westerschelde en de rol hiervan in de morfologische ontwikkeling

Een studie met doel het vastleggen van geologische kennis over de plaast en aard van stroomresistente lagen, en het vaststellen van hun invloed op de opgetreden en toekomstige ontwikkelingen van geulen en platen. Het achterliggende idee is dat lagen in de ondergrond met een lage erosiegevoeligheid het vrijelijk verplaatsen van met name geulen kunnen belemmeren.
interessante studie, erg gedetailleerd en voorzien van diverse doorsnedes en plattegronden
trefwoorden: erosie, geulen493 - Fotoatlas (behorend bij Schelpenstrand / nr.415)

De atlas is bedoeld om de tekst van 'Schelpenstrand' te ondersteunen; bij een praatje over allerlei organismen mag het plaatje niet ontbreken. De atlas biedt dus een overzicht van de behandelde soorten.
Het atlasgedeelte wordt voorafgegaan door een toelichting op het gebodene. Daarin wordt antwoord gegeven op de indeling van de atlas en de wijze waarop de foto's tot stand kwamen. Voor het gebruik van de atlas in samenhang met de beschrijving van de soorten in “Schelpenstrand” is de naamgeving van de soorten gehandhaafd en wordt naar de betreffende pagina (tussen haakjes) verwezen.
De atlas sluit af met een soortenregister met aanduiding van plaat en nummer.
trefwoorden: foto's, schelpenstrand, fotoatlas, vlaanderen, nederland, kust, verzamelen, recent, kreukel. strandsuppletie, strand.494 - De pliocene gastropodenfauna van Kallo (Oost Vlaanderen, België)

Een mooi boekwerk met beschrijving van, tijdens de havenwerkzaamheden gevonden, fossielen van Kallo.
Voorzien van beschrijvingen en foto&#s van diverse soorten
trefwoorden: kallo, plioceen, havenwerken498_a - Contribution a la connaissance de Nassarius Semistriatus (Brocchi, 1814)

Franstalig. Aan te raden boekje en goed voor determinatie met duidelijke platen
Niveau: hoog
trefwoorden: mollusca, gastropoda, determineren498_b - Observations sur le groupe de Nassarius Clathratus (Born, 1778)

Franstalig. Aan te raden boekje en goed voor determinatie met duidelijke platen
Niveau: hoog
trefwoorden: mollusca, gastropoda, determineren, prosobranchia499 - Ons Krijtland Zuid-Limburg III

Een klein boekwerkje over de ondergrondse kalksteengroeven in Zuid-Limburg, voorzien van plattegronden, ligging ingangen, benodigde uitrusting voor een bezoek en een lijst met voorkomende groeven. De groeven zijn ontstaan door het winnen van kalksteen een gesteente dat voor 98,5% uit kalk bestaat. Soms spreekt men van Mergelgroeven maar is dus niet juist omdat Mergel uit ca 35 tot 65% uit kalk bestaat. Interessant boekje wel.
trefwoorden: mergel, groeven, limburg, kalksteen, groevenlopen, geuldal, st.pietersberg, maasdal, doline500 - Winterswijk, Geologie Deel II (uitgave van KNNV)

In dit boek wordt aandacht besteed aan de Trias-afzettingen in het gebied ten oosten van Winterswijk(gelegen in het oostelijk deel van de provincie Gelderland/Nederland).De afzettingen vonden hier plaats in het Bontandsteen- en Muschelkalktijdperk.
De algemene inleiding geeft een indruk van de ontwikkeling van flora en fauna in Europa ten tijde van de Trias. Tevens wordt in dit hoofdstuk globaal de paleografische en paleoklimatologische voortgang beschreven.
Vervolgens wordt het ’Trias-eiland’ van Winterswijk nader beschouwd met inleidend de historisch-geologische ontwikkeling in een iets ruimer gebied: voornamelijk Oost-Nederland. De sedimentatie-cycli en tektonische fasen tijdens en na de Trias-afzetting zijn voor dit gebied in het kort uitgewerkt.
Na een lokatie-beschrijving van Bontzandsteen en Muschelkalk in zowel horizontale als stratigrafische zin, volgen enkele profielopnamen met als meest belangrijke de doorsnee-tekening van de gehele Muschelkalk-sectie van Winterswijk.
Het hoofdstuk ’Geologische waarnemingen’ is in tweeën gedeeld, namelijk endogene en exogene processen, die in de Muschelkalkgroeven te zien zijn.
In het vierde hoofdstuk worden zeven mineralen behandeld, die in deze kalkgroeven kunnen worden gevonden.
Verreweg het grootste gedeelte van deze Wetenschappelijke Mededeling wordt besteed aan de fossiele fauna in de Muschelkalk. De ongewervelde dieren leveren brachiopoden, mollusken en geleedpotigen op en bij de gewervelden zijn het verschillende vissen, reptielen en een opmerkelijk aantal, goed bewaard gebleven loopsporen van reptielen.
Verder worden enige tips gegeven bij het verzamelen van Muschelkalk minerelan en fossielen.
Tenslotte zijn enkele vaktermen in alfabetische volgorde verklaard. Een uitgebreid literatuuroverzicht en een verantwoording sluiten deze Wetenschappelijke Mededeling af.
trefwoorden: winterswijk, geologie, trias.501 - De inktvissen (cephalopoda) van de Nederlandse kust (uitgave KNNV)

Het boekje (32 pagina's) behandelt in het kort de in de Noordzee levende inktvissen met hun bijbehorende schelpen.
Mooie duidelijke tekeningen van zowel het dier als de schelpen en/of eieren. Ook zit er een handige determineertabel in om de gevonden soort of schelp te kunnen bepalen.
Verder bevat het boekje een lijst met aan de kust gevonden soorten en de bijbehorende Nederlandse naam.
trefwoorden: cephalopoda, inktvissen, spirula, illex, todaropsis, ommatostrephes, sthenoteuthis, alloteuthis, logilo, sepia, sepiella, sepietta, sepiola, octopus, eledone, gladius, dwergpijlinktvis, kleine achtarm, noordse pijlinktvis, gewone pijlinktvis, gewone achtarm, grote pijlinktvis, gekielde zeekat, sierlijke zeekat, gewone zeekat, gedoornde zeekat, dwerginktvis, posthoreninktvis.502 - De Keien Onzer Heiden

Een boekje a la Van der Lijn over fossielen en gesteenten. Wel interessant voorzien van tekeningen en fotoacute;s.
trefwoorden: keien, fossielen, gesteenten, sediment, metamorf, plutonisch.503 - Fossilien aus dem rheinischen Mitteldevon

Een aan te bevelen Duitstalig boekwerkje over fossielen uit het Midden Devoon van omgeving Rijn met veel mooie afbeeldingen en foto´s van brachiopoden, koralen.
trefwoorden: Rijn, Devoon, Jura, Zeelelies, Brachiopoden, Koralen, Trilobieten504 - Bèr De nieuwe Mosasaurus

Boekje over de vondst in 1998 van een 14 meter lange nieuwe Mosasaurus nu tentoongesteld in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht website NHM De naam: Prognatodon saturator Dortangs et al.2002
trefwoorden: mosasaurus, Bèr, ruud dortangs, mosasauridae, quadratum, hoffmanni,prognathodon,squalicorax, plicatoscyllum505 - Guide to the sharks and rays of South africa

Een Engelstalig naslagwerkje over aan de Zuid Afrikaanse kusten levende haaien, roggen en kortneusdraakvissen (kraakbeenvissen) compleet met gegevens over kenmerken, verspreiding, grootte etc. van diverse soorten.
trefwoorden: haaien, roggen, kortneusdraakvissen, zuid-afrika506 - Tijdperken der voorweereld (De Meester van der Heijden-groeve in Nieuw-Namen)

Het boek behandelt het onstaan en beheer van een groeve in Nieuw-Namen. Weinig mensen weten dat zich in dit dorp een uniek deel van Nederland bevindt. Hier komen in de vorm van de heuvel ´de Kauter´ oeroude lagen aan de oppervlakte. Na decennia lang te zijn geëxploiteerd als zandgroeve en vuilstort is een deel van de zandafgravingen in 1983 aan een nieuw bestaan begonnen onder de naam ´De Meester van der Heijden-groeve´.
Jaarlijks bezoeken zo´n 1.500 belangstellenden de groeve. Voor hen en alle geïnteresseerden is dit boek geschreven. Het gaat over de prehistorische mens die als eerste dit gebied in bezit nam, de Middeleeuwen met het welvarende pelgrimsdorp Hulsterloo (waar zich het vermaarde dierenepos Van den vos Reynaerde afspeelde), de inundaties van de Opstand (1568-1648), de forten, schansen en redoutes, de inpolderingen, het ontstaan van Nieuw-Namen als dorp rond 1860 en de geologie van de groeve.
Bijzondere mensen passeren de revue en komen aan het woord. Zij zijn het geweest die dit dorp en zijn ´schat´ voor verder verval hebben behoed en zich hebben ingezet voor onderzoek en de verspreiding van de opgedane kennis over ´hun´ Kauter. ´Tijdperken der Voorweereld´ is dan ook aan hen opgedragen.
Leuk detail: Een van hen is ons medelid Ko de Vos die er met tekst en foto´s ook in staat.
trefwoorden: de Kauter, Nieuw-Namen, groeve, zandafgraving, heijden, meester,507 - Ordovicische zwerfsteensponzen (Staringia 9)

Het boek behandelt zeer uitgebreid de sponzen van Noord Europa: de opbouw, determinatie, soorten etc. Het boek is voorzien van duidelijke afbeeldingen en foto's en is een aanrader.
trefwoorden: sponzen, ordovicium,508 - Specimen academicum inaugurale de geologia patriae - Academisch proefschrift over de geologie des vaderlands (Staringia 10)

Dit proefschrift is een vertaling vanuit het Latijns en is het proefschrift waarop W(inand).C(arel).H(ugo).Staring in 1833 promoveerde. Het is daarmee een historisch document en van groot belang voor de geschiedschrijving van de Nederlandse geologie in de 19e eeuw.
Zoals gebruikelijk in die dagen is het proefschrift geschreven in de Latijnse taal en dientengevolge in onze tijd niet of nauwelijks toegankelijk. Het is daarom bijzonder verheugend dat met veler hulp en medewerking een Nedrlandse vertaling nu het licht kan zien. Het boek bevat geen afbeeldingen.
trefwoorden: staring, geologie, geschiedenis, staringia, nederlandse geologische vereniging, ngv,509 - Palaeontos nr.2

In dit werk wordt een deel van de molluskenfauna beschreven, die aangetroffen werden tijdens havenwerken in Kallo en Doel (beide gemeente Beveren, provincie Oost-Vlaanderen, België). De profielen van Kallo, gepubliceerd door MARQUET (1998) worden aangevuld en dat van het Deurganckdok te Doel wordt beschreven. De aanwezigheid van de Zanden van Luchtbal wordt hier voor het eerst vastgesteld op de linker Schelde oever. Omwille van het bestaan van een sedimentatie-discontinuiteit zowel onder als boven deze Zanden, vormen ze mogelijk een aparte Formatie, afgezet op hetzelfde ogenblik als de Coralline Crag. Bij Boringen onder het bouwniveau werd een Miocene fauna aangetroffen, waarschijnlijk afkomstig uit de Zanden van Deurne. Vier soorten Amphineura en 56 Palaeotaxodonta en Pteriomorphia werden opgemerkt in het Neogeen van Kallo en Doel. Daarvan zijn zes soorten nieuw voor het Belgische Plioceen. Drie taxa, Yoldiella philippiana wesselinghi subsp. nov., Yoldia heeringi sp. nov. en Rhomboidella grigisi sp.nov., zijn volledig nieuw, terwijl Glycymeris radiolyrata pseudodeshayesi de rang van ondersoort krijgt. Alle verzamelde soorten worden beschreven en hun systematiek, voorkomen en ecologie worden besproken.
trefwoorden: bivalvia, protobranchia, pteriomorpha, amphineura, plioceen, nieuwe soorten, nieuwe Waarnemingen, noordzeebekken.510 - Otolieten van de Zanden van Zonderschot

Korte maar interessante beschrijving van de Otolieten van de Zanden van Zonderschot voorzien van mooie tekeningen
Niveau: middel
trefwoorden: Otolieten; Zonderschot;511 - Beitrage zur Kenntnis der marinen mollusken im Westeuropaischen Pliocanbecken

Een uit 1912 stammend duitstalig boekwerk helaas alleen tekst wel voorzien van een mooie kaart waarop de grenzen van het Plioceen zijn aangegeven (door P.Tesch)
Niveau: hoog
trefwoorden: Plioceen512 - Mollusques des couches a Cyrenes (Paleocene du Limbourg)

Een uit 1930 stammend franstalig boekwerk met mooie platen van bivalven van Belgisch limburg (door Emile Vincent)
Niveau: hoog
trefwoorden: Paleoceen; Limburg; Belgie513 - Etudes sur les mollusques Montiens du Poudingue et du Tuffeau de Ciply

Een uit 1930 stammend franstalig boekwerk met mooie platen van mollusken van Poudingue en van Tuffeau de Ciply (door Emile Vincent)
Niveau: hoog
trefwoorden: Mollusken; Belgie514 - The Atlantic and Gulf Coast Tertiary Pectinidae of the United Staes

Een uit 1938 stammend engelstalig boekwerk met mooie platen van Pectinidae van de atlantische en golfkust van de Verenigde Staten van Amerika uit het Tertiair (door H.I.Tucker-Rowland)
Niveau: hoog
trefwoorden: Amerika; USA; Pecten; Pectinidae; Tertiair; Tertiary;515 - Oligocene Arcid Pelecypods of the genus Anadara

Een uit 1938 stammend engelstalig boekwerk met mooie platen van het genus Anadara uit het Oligoceen (door Hubert G. Schenck)
Niveau: hoog
trefwoorden: Oligiceen; Anadara; Bivalven;516 - Het Zeeuwse kleilandschap

Een zeer informatief boekwerkje over het onstaan van het zeeuwse (een uitgave van de provincie Zeeland)
Niveau: eenvoudig
trefwoorden: kleilandschap, poelgrond, moer, kreekrug, ringdorp, dijkdorp, kruisdorp, straatdorpbedijking, welen, kreken, oudland, nieuwland517 - Delfstoffen in Limburg

een uitgave van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) over wat er in de grond van Limburg te vinden is en waar het voor wordt toegepast.
Niveau: gevorderd
trefwoorden: kalksteen, zink, lood, grind, grondwater, klei, löss, bruinkool, vuursteen518 - Zwerfstenen, stenen met een verleden (een uitgave van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam)

Aanleiding voor dit boekwerkje was het 50-jarig jubileum van een schenking van de verzameling van de ons welbekende P. van der Lijn. Het behandelt diverse zwerfstenen, fossielen en hun herkomst.
trefwoorden: zwerfstenen519 - Normandië (regionale geologische gids)

Deze gids behandelt de geologische toestand van Normandië dat bestaat uit 7 departementen, te weten: Calvados, Manche, Orne, Seine-Maritime, Eure, Sarthe en Mayenne.
Het boek bevat diverse vindplaatsen van fossielen (tegenwoordig niet altijd meer toegankelijk) en bevat verder 12 platen met afbeeldingen van fossielen.
trefwoorden: Normandië520 - Bretagne (regionale geologische gids)

Deze gids behandelt de geologische toestand van Bretagne
Het boek bevat diverse vindplaatsen van fossielen (tegenwoordig niet altijd meer toegankelijk) en bevat verder 13 platen met afbeeldingen van fossielen.
trefwoorden: Bretagne521 - kristallen

Kristallen en hun gebruik in ons dagelijks leven. Het boek bevat ook leuke proefjes voor kinderen

trefwoorden: kristallen522 - energie uit de diepte

´ energie uit de diepte´is een uitgave van de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij(NAM).
De NAM werd 19 september opgericht als een gemeenschappelijke onderneming van de N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij (Koninklijke/Shell Groep) en de Standard Oil Company of New Jersey (Esso Groep). Deze groepennemen elk via dochterondernemingen voor 50% deel in het aandelenkapitaal.
De NAM heeft tot taak het opsporen en winnen van
trefwoorden: nam523 - De weekdieren van de Nederlandse brakwatergebieden (Mollusca)

Een interessante Nederlandse publicatie. Nederland is als rivierdelta van nature rijk aan brakwatergebieden. De flora en fauna wordt hier blootgesteld aan extreme omstandigheden, waarvan de fluctuatie in zoutgehalte de belangrijkste is.
Toch is er een bijzondere gemeenschap van onder meer kreeftachtigen, wormen, mosdiertjes en mollusken, die juist in brak water optimaal voorkomt. Door bedijking en inpoldering is het oppervlak aan dit karakteristieke Nederlandse biotoop sterk gereduceerd. Veel van de huidige brakke wateren zijn niet natuurlijk, maar worden juist door de mens gecreëerd en in stand gehouden.Dit artikel geeft een samenvatting van de beschikbare kennis van de molluskenfauna van de Nederlandse brakwatergebieden. Hopelijk draagt het bij aan een betere bescherming van deze, ook internationaal, sterk bedreigde levensgemeenschap.
trefwoorden: Mollusca, Kuijper524 - Aarde – Mens themanummer

Een uitgave met een artikel over de “De Meester van der Heydengroeve”
trefwoorden: groeve, zeeuws-vlaanderen, hulst525 - Ze zijn terug, dinosaurussen in Blijdorp

Een uitgave ter ere van de dinotentoonstelling van 23 mei tot en met 31 december 1992 in Diergaarde Blijdorp. Het bevat een leuk ouderwets spel en verschillende dino´s worden op verhalende wijze kort beschreven. Leuk boekje voor de kleintjes.
trefwoorden: spel, dinosaurussen526 - Sauriers uit de onder–muschelkalk van Winterswijk

Mooi boek met vele foto's en tekeningen. Goed te gebruiken voor determinatie
niveau: hoog
trefwoorden: winterswijk, muschelkalk, staringia 11,527 - Pleistocene Rhinocerotidae of W. Europe with reference to the recent two-horned species of Africa and S.E.Asia

Zoogdierpaleontologie houdt zich te vaak alleen bezig met de hardste, laatst overblijvende resten: het gebit. Deze overspecialisatie doet onrecht aan andere deelgebieden en leidt tot complicaties binnen een kleine groep, waar de scheiding der soorten moeilijk is, in het bijzonder als men tracht deze tot stand te brengen door uitsluitend de kenmerken te gebruiken van het gebit, hetwelk bovendien zelden of nooit volledig wordt gevonden. Een critische beschouwing uitgaande van de gehele schedel kan hier verhelderend werken.
In deze korte studie staan pleistocene vertegenwoordigers van de genera Dicerorhinus en Coelodonta op de voorgrond. Recente tweehoornige neushoorns dienen ter adstructie. Naast de systematiek wordt aandacht besteed aan de levenswijze en het verband met de wisselende plantengordels van W. Europa in het Pleistoceen
Mooie platen (foto's) en tekeningen van schedels
trefwoorden: neushoorn, rhinoceros, pleistoceen, dicerorhinus, coelodonta528 - Nieuwe lijst der kwartaire land– en zoetwatermollusken in Nederland

Mededeelingen van 's rijks geologischen dienst.
Een uitgebreide lijst (met 1 plaat met tekeningen) van zoetwatermolusken en hun voorkomen in binnen– en buitenland
niveau: eenvoudig
trefwoorden: kwartair, zoetwatermollusken, mollusken529 - Terreinonderzoek met de grondboor

Kopie uit grondboor en hamer, November–December 1959
niveau: eenvoudig
trefwoorden: grondboor, veldwerk530 - Het zagen, slijpen en polijsten van veldkeien

Kopie uit grondboor en hamer, Februari 1966 Voor de doe het zelvers onder ons :)
niveau: eenvoudig
trefwoorden: slijpen, polijsten, keien, slijpplaatjes531 - Optische gesteentedeterminatie

Kopie
niveau: eenvoudig
trefwoorden: optisch, slijpplaatje, projector, mineralen532 - Tussen Rijn, Maas en Schelde. Korte uitleg over de pleistocene klei in Noord Brabant

Kopie uit grondboor en hamer, Januari 1969 No.1
niveau: eenvoudig
trefwoorden: Maas, Schelde, Rijn, Pleistoceen533 - Het goud van de rijn. Korte geschiedenis van het zoeken naar goud in de Rijn

Kopie uit grondboor en hamer, 1962
niveau: eenvoudig
trefwoorden: goud, rijn534 - The structure of the evolutionary process

Comparison of the evolutionary histories of different structures within one organism reveals that these evolve in different ways. The evolutionary process can not be explained by either the model of phyletic gradualism or the model of punctuated equilibrium. It must be considered as a process of continual reorganisation of structures within the organism. The evolution of the horse and island mammals are given as examples
niveau: hoog
trefwoorden: nijlpaarden, hippos, evolutie, evolution, horses, paarden, taxonomie, adaption, aanpassing535 - The galley hill pits, near St. Ives, Hunts.
New finds of pleistocene bones

2 platen met afbeeldingen van pleistocene zoogdieren
niveau: laag
trefwoorden: pleistoceen, st.ives, hunts, galley hill, pits, putten, pleistocene536 - De boekenmollusk - suppl.2

Artikelen met betrekking tot mollusken en het milieu waarin ze leven of gevonden kunnen worden. Achterin zit er ook nog een trefwoordenregister
niveau: laag
trefwoorden: mollusk, gastropoden, bivalve, tweekleppigen537 - Het Deurganckdok te Doel. Antwerpen, een rijke vindplaats van pliocene mollusken

Nederlandstalig, voorzien van een lijst met namen en bijbehorende afbeeldingen. Erg overzichtelijk
niveau: beginner
trefwoorden: doel, deurganckdok, deurgankdok, antwerpen, plioceen, pliocene, lillo, oorderen, luchtbal, kasterlee, kattendijk538 - Beschrijvingen Formaties van Cap Blanc Nez en hun belangrijkste fossielen

Gedetailleerde beschrijvingen van diverse bij Cap Blanc Nez voorkomende formaties
niveau: gemiddeld
trefwoorden: cap blanc nez, krijt, formaties539 - Brachiopode Lacunosella cracoviensis

Een interessant nederlandstalig aan te bevelen werkje met betrekking tot 2 soorten brachiopoden
niveau: eenvoudig
trefwoorden: brachiopode, lacunosella, monticlarella, triloboides, strioplicata, striocincta, sparsicosta, cracoviensis540 - De ontwikkeling van het landschap ten oosten van winterswijk

Mooi boekje compleet met mooie overzichtskaarten
Nederlandstalig. Cainozoic research, Special issue, Number 1
niveau: middel
trefwoorden: winterswijk, nederland, landschap, boring, brinkheurne, bodemkunde, hydrologie541 - Linnaeus Neptunea (Mollusca: Gastropoda)

Kopie publicatie engelstalig
niveau: hoog
trefwoorden: neptunea, gastoproda, antiqua, despecta, contraria542 - Stenen zoeken

Het boekje is bedoeld als een gids voor verzamelaars van stenen en fossielen. Het boekje beschrijft een deel van de Nederlandse geologie en bevat mooie foto's van fossielen.
trefwoorden: geologie, Nederland, winterswijk543 - Wat vind ik in de bodem?

Dit boek is een kleine inleiding tot de algemene geologie of aardkunde.
Het richt zich in de eerste plaats tot natuurvrienden en aankomende studenten die in deze tak der wetenschap belangstellen en wellicht deze wetenschap in de toekomst willen gaan beoefenen en poogt tevens een antwoord te geven op vele vragen over dingen die men zoal op tochten in binnen- en buitenland tegenkomt.
echter ook de meer gevorderden zullen in dit werkje daar het geheel tot recente tijd is bijgewerkt, tal van waardevolle gegevens kunnen vinden.
Er is tevens enige zij het ook geringe, aandacht besteedt aan de hulpwetenschappen zoals de chemie, kristallografie, mineralogie, petrografie en paleontologie, die voor een juist begripder geologie onontbeerlijk zijn.
trefwoorden: geologie544 - Stenen en mineralen zelf slijpen

Meer en meer vindt het zelf slijpen van gevonden of gekochte stenen een steeds groter aantal beoefenaars. Deze hobby moet echter geleerd en beoefend worden onder leiding van vakbekwame leermeesters. Ing. Herbert Hartig is zulk een vakman.
Te beginnen met de rondgeslepen cabochon, worden achtereenvolgens de facettenstenen en hu bewerking op duidelijke wijze uiteengezet, waarbij slijpen, schuren en polijsten grondig worden behandeld.
De steensoorten krijgen een uitvoerig vademecum, een wetenschappelijke maar ook voor de leek duidelijke behandeling, zodat het geheel een echt gebruiksboek is geworden.
trefwoorden: slijpen, cabochons, facet545 - De ijstijd

In dit boek vertelt de auteur (David O. Woodbury) het fascinerende verhaal van de Ijstijd, die grote delen van Europa en Amerika in zijn kille greep heeft gehouden. Hij laat ons de Ijstijd bijna in letterlijk zin meebeleven. Als in een versnelde film zien we de reusachtige ijsmassa over het noordelijk halfrond schuiven.
De auteur neemt ons mee op een verkenningstocht binnenin een gletsjer en laat ons kennismaken met de geweldige krachten die het landschap afschuren en modelleren en gigantische rotsblokken over duizenden kilometers verplaatsen. Daarnaast vertelt hij van het minutieuze speurwerk waarop onze kennis van de Ijstijd berust, en hij schets de eerste schreden van de mens in opkomst tegen de achtergrond van het grimmige ijs.
trefwoorden: ijstijd, mens, europa, amerika, gletsjer, zwerfstenen546 - The Penguin Dictionary of Geology

Het woord Penguin zegt veel! De pocket verklaart veel termen uit de geologie.
Het is Engelstalig
trefwoorden: geology; geologie547 - Rimpels in het vakke land

Het boekje behandeld uiteenlopende oneffenheden, hobbels, heuvels en bergjes, soms een paar meter, soms 100 meter hoog. Hoewel in de loop der jaren vel van dit reliëf heeft moeten wijken voor woningbouw, de aanleg van wegen en ten behoeve van ruilverkavelingen, zijn er nog voldoende interessante voorbeelden over
trefwoorden: stuwwallen, dekzandruggen, pingo-ruï duinen, drumlins, kliffen, donken, eskers548 - de recente cetacea van Nederland van 1931 tot en met 1944

Een nederlandstalig boekje over de recente soorten walvissen en dolfijnen langs de Nederlandse kust
trefwoorden: cetacea, dolfijn, walvis549 - De fossiele en recente walrussen van Nederland


niveau: gemiddeld
trefwoorden: walrus, nederland, alachtherium, holoceen, pleistoceen, plioceen, mioceen, odobenus, huxleyi550 - Pleistocene zoogdieren, nieuw voor Nederland, gevonden in de jaren 1950 tot begin 1960


niveau: gemiddeld
trefwoorden: pleistoceen, zoogdieren, nederland, trogontherium, marmota, ursus, mustela, crocuta, canis, equus,dicerorhinus, tapirus, ovibos551 - Deux restes fossiles du boeuf musque en Hollande

Twee nieuwe vondsten van fossiele muskusossen, Ovibos moschatus (ZIMMERMANN), worden in dit artikel beschreven. Beide zijn, in 1959 en 1961, gedaan in het gebied dat bekend staat als het Kampereiland: een stuk van een linkerhoren uit het Oude Rechter Diep, en een stuk schedel van een oud vrouwelijk exemplaar (vermoedelijk van de subspecies moschatus) uit de Overrijselse Vecht bij de Berkummerbrug. Dit brengt het totaal aan bekende fossiele vondsten van de muskusos uit Nederland thans op vier stuks
Franstalige publicatie uit lutra
niveau: gemiddeld
trefwoorden: muskusos, berkum, ovibos552 - Vondsten van de holeleeuw, Panthera spelaea (GOLDFUSS), in Nederland

The present notes provides an enumartion of the finds of Panthera spelaea (GOLDFUSS) in the Netherlands. Seven skeletal remains of this species have been taken out of the Westerschelde near the localities Breskens and Ellewoutsdijk, province of Zeeland, while one was obtained by suctiondredge in the Braassemermeer, a lake situated in the norhtern part of the province of Zuid-Holland. The latter is of Weichselian ag, while the seven former originate from the late Pleistocene, but it is not known from what part of this period.
It is interesting to note that a lower jaw of the cave lion from the Westerschelde belongs to an animal which is approximately seven months old
niveau: gemiddeld
trefwoorden: grotenleeuw, cave lion, pleistoceen, pleistocene, panthera553 - An unrecorded broadside commemorating cetacean strandings on the dutch and flemish coasts 1519 to 1617

Een onbekend pamflet over potvisstrandingen op de Nederlandse en Vlaamse kust in de periode 1519-1617. In het rijksprentenkabinet te Amsterdam bevindt zich een ets met een uitvoerige tekst, gepubliceerd in 1617 door Nicolas Geylekerck te Leiden. Deze prent was tot nog toe onopgemerkt gebleven. De afbeelding geeft een panoramisch overzicht van een aantal op de Nederlandse kust gestrande potvissen Physeter macrocephalus L.,1758. De tekst geeft nadere bijzonderheden over twaalf starndingen in de periode 1519-1617 en bevat enkele gegevens die tot nog toe onbekend waren.
Eeen eerste gedeelte van de tekst is vrijwel identiek aan de tekst bij een ets uit 1615, die de strandingen tot en met 1614 behandelt. In de latere editie worden twee potvisstrandingen uit 1617 besproken: op 21 Januari bij Berckhey (tussen Scheveningen en Katwijk) en op 6 Februari bij Bo(e)chhorst (tennoorden van Noordwijk). Ook wordt kort verwezen naar twee potvissen die in dezelfde tijd waren gestrand in de monding van de Maas (Goeree). Het lettertype van de latere tekst is hetzelfde als dat bij de ets uit 1615. Dit betekent dat deze vroege prent eveneens door Nicolaes Geylekerck is gedrukt.
niveau: gemiddeld
trefwoorden: potvis, stranding, nederland554 - The Genus Ensis in Europe

Engelstalige kopie uit Basteria. Zeer gedetailleerd en geschikt als determinatie en naslagwerkje
niveau: Hoog
trefwoorden: ensis, mesheft, zwaardschede555 - De Nederlandse Ensis soorten

Nederlandstalige kopie uit Basteria. Zeer gedetailleerd en geschikt als determinatie en naslagwerkje
niveau: Hoog
trefwoorden: ensis, mesheft, zwaardschede556 - Molluscan Assemblages from the Marine Middle Miocene of South Jutland and their Environments

Kopie met alleen de platen met veel afbeeldingen van bivalven en gastropoden
niveau: gemiddeld
trefwoorden: bivalven, gastropoden, jutland, denemarken557 - De evolutie van de Proboscidea

Nederlandstalige kopie over de evolutie van olifantachtigen (proboscidea) Aan te bevelen
niveau: gemiddeld
trefwoorden: olifant, proboscidea, mammoet, elephantidae, mammuthus, slurfdieren558 - Nouvelles especes de gasteropodes de l'auversien, a facies charrie, de Baron (oise)
Inventaire systematique des Mollusques de l'auversien, a facies charrie, de Baron (oise), et remarques paleontologiques
Remarques stratigraphiques et paleoecologiques sur l'auversien a facies charrie, de Baron (oise)

Franstalig met platen ter determinatie
niveau: hoog
trefwoorden: auversien, gastropoden, baron559 - Mise en evidence d'algueraies a caulerpa par les juliidae (gasteropodes a 2 valves: sacoglossa) dans l'eocene du bassin de paris

Franstalige kopie mbt de soort Juliidae en zijn gastheer caulerpa
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: juliidae, caulerpa, eoceen, bekken van parijs, sacoglossa, gastropode560 - Nouvelles especes de petits gasteropodes marins de l'eocene des Bassins de Paris, de Nantes et du Cotentin

Franstalige kopie van een publicatie mbt kleine gastropoden
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: bekken van parijs, gastropode, bekken van nantes, bekken van cotentin, eoceen561 - Revision de la famille des Caecidae (Gastropoda) dans l'eocene

Franstalige kopie van publicatie mbt gastropoden van het Bekken van Parijs
A new revision of the family Caecidae in the Eocene of the Paris Basin after that of L. and J. Morellet, now about 30 years old.
For: on the one hand this revision did not compare most of the eocene species to the posterior ones and any are very near to neogene and recent species;
on the other hand, new specima have been since discovered, which belong at least two new species, taht are described and figured.
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: bekken van parijs, eoceen, gastropode, caecidae562 - Contribution a l'etude de la faune de gastropodes des sables auversiens de barisseuse (Oise)

Franstalige kopie van publicatie mbt gastropoden
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: bekken van parijs, eoceen, gastropode, auversiens582 - De wolharige neushoorn

Een nederlandstalig werkje door Dick Mol, Arthur Oosterbaan en John de Vos
niveau: Laag
trefwoorden: neushoorn, steppe, ijstijd, homotherium, sabeltandkat583 - Van landijs tot polderland

Een lijvig maar interessant boek over de geschiedenis en ontwikkeling van het zuiderzeegebied met enige platen en veel tekeningen
Nederlandstalig
trefwoorden: zuiderzee; ijsselmeerpolders; ijstijd; bronstijd; ijzertijd; wieringermeer584 - Het Bergische land in kleuren

Het Bergische Land, vlak bij het Ruhrgebied en voor de Nederlandse vakantieganger niet zo ver weg, is van onschatbare waarde als recreatiegebied, waar men naar hartelust wandeltochten kan maken. De uitgestrekte bossen van de Königsforst, de Nutscheid en het Wildenburgse, machtige stuwmeren, bizarre druipsteengrotten, beroemde vindplaatsen van fossielen, oude parken, de hoogvenen op de Rijnterrassen of het aangrenzende Siegerland zijn voor natuurvrienden zonder noemenswaardige verkeersproblemen bereikbaar. Een toenemend aantal vakantiegangers wil graag weten, welke planten, bloemen en dieren hij op zijn wandelingen of rondrit tegen kan komen. Deze reisgids geeft met prachtige kleurenfoto's een overzicht van de genoemde karakteristieke landschappen met de daarbij behorende flora, fauna, mineralen, gesteenten en fossielen. Landkaartschetsen van deze gebieden geven de bereikbaarheid aan en dienen ter oriëntatie.
trefwoorden: bergisch, nutscheid, wildenburg, tertiair, kwartair, devoon585 - Schelpen

dit boek omvat afbeeldingen en beschrijvingen van 145 soorten tweekleppige weekdieren, die allen in zee leven, alsmede beschrijvingen van hun leefwijzen en hun verspreiding.
De meeste schelpen komen langs de gehele West-europese kust voor.
De illustraties zijn naar levende exemplaren of naar schelpen uit het Zoölogische Museum in Kopenhagen. Het boek is hoofdzakelijk bedoeld als handboek voor de schelpenliefhebber bij zijn speurtochten langs de kusten van de zee.
trefwoorden: schelpen, tweekleppigen586 - Bij 't Oude Koraalrif, wonderen der zee op duitschen grond

Een in romanvorm geschreven boekwerkje over de Eifel voorzien van een paar kaartjes en tekeningen
trefwoorden: eifel, koraal,587 - de mineraalwaterboringen te Maastricht

Op zoek naar grondwater heeft men gen grondwater gevonden maar mineraalwater
trefwoorden: mineraalwater, boringen, krijt, paleozoisch588 - veranderingen in de hollandse kustfauna

Een interessant boekje. Dit boekje geeft een beschrijving van het voorkomen van zeedieren voor de Hollandse kust, en veranderingen daarin gedurende de periode 1931-1985, aan de hand van vele schriftelijke bronnen. Ondersteund door tekeningen en grafiekjes.
trefwoorden: fauna, ensis, mya, nucella, pectinaria, angulus, actinia, abra, aeolidia589 - de ontwikkeling van de scheldeloop van de Romeinse tijd tot heden

Leuk dun boekje over de historie en ontwikkeling van de scheldeloop met veel kaartjes
trefwoorden: romeinen, schelde, maas, nehalennia590 - Fossielen en Tijd, enige opmerkingen over tijdmeting in de geologie

zeer korte tekst en de moeite waard om zo maar even tussendoor te lezen.
trefwoorden: tijdmeting, geologie, fossielen, pollen, foraminiferen591 - Een Zeeuwsche Butskop, Hyperoodon rostratus

Nederlandstalige overduk uit het Archief van het Zeeuws Genootschap van een stranding van een Butskop (Hyperoodon rostratus) ter hoogte van Zierikzee
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: butskop, zierikzee, walvisachtige, hyperoodon, stranding592 - Het zeegdrocht uit het Hellegat van 1757

Nederlandstalige overduk uit het Archief van het Zeeuws Genootschap over de vangst van een walvisachtige: Hyperoodon rostratus
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: butskop, hellegat, walvisachtige, hyperoodon, vangst593 - Enige nieuwe waarnemingen van Leucophytia bidentata (Montagu, 1808) in Zeeland

Nederlandstalig kort verslag van de aanwezigheid van deze soort in Wolphaartsdijk waar ca 200 exemplaren werden verzameld tijdens een zomerkamp van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: gastropode, brakwater, zeeland594 - De verspreiding van het slakje Leucophytia bidentata in het Deltagebied van Rijn, Maas en Schelde

Nederlandstalige kopie uit Basteria
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: gastropode, brakwater, zeeland, wolphaartsdijk595 - Revisie van de Nederlandse recente Polyplacophora
Investigations by the author have demonstarted that the Dutch Polyplacophora consists of five species of which only two are autochthonous: leptochiton asellus(Gmelin, 1791) and Lepidochtona cinerea (Linnaeus, 1767). The three others are adventitious

Uit Basteria 46: 69-76, 1982
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: keverslak, polyplacophora596 - Revision of Pliocene representatives of Cyclocardia (Bivalvia, Carditidae) from the North Sea Basin

Uit Basteria 68: 77-85
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: bilvalvia, cardititae, cyclocardia, systematics, lectotype designation, pliocene, north sea basin597 - Vondsten van tropische kauri's in Nederland

Uit Basteria 19: 1-20, 1955

In the summer of 1954 one of the labourers working in the Wieringermeer (one of the reclaimed polders in the former Zuiderzee) dug up a large quantity of cowry-shells (Monetaria moneta and M. annulus) which were lying close together at about 80 cm below the surface. In all between 3000 and 4000 were found.
This assemblage probably formed part of the cargo of a wrecked trading vessel bound for Amsterdam from the East Indies (where the cowries were fished), or on the outward journey from Amsterdam to West Africa (where the cowries are not indigenous) and where in the 16th to 19th centuries goods and slaves were purchased with oriental cowries.
The cowry treasure in the Wieringermeer is reminiscent of a similar shipwreck near Westkapelle in the province of Zeeland where in 1738 a frigate of the Dutch East Indian Company was stranded on the beach and lost its cargo, including a great number of cowries. Since that date cowries are found now and again in varying numbers on the North Sea beach of the province of Zeeland, where the farmers still use them nowadays as counters in card and other round games.
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: kauri, wieringermeer, hyppolytushoef, cowry, nederland598 - Kaurivondsten in Nederland

Kopie van artikel uit: No. 255 CB vn de N.M.V. pagina 714
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: kauri, cowry, nederland599 - Soortsamenstelling en herkomst van tropische kauri's in gebruik bij een oud Zeeuws gezelschapspel

In the 17th and 18th centuries ships from the United Dutch East India Company (VOC) coming from Ceylon (nowadays Sri Lanka) brought home loads of tropical money cowries, to be sold to the Dutch West India Company. The shells were used as currency in the slave trade in West Africa. The occurence of Cypraea moneta in the quantity needed for centuries of trade is restricted to the Maldives, especially its southern atolls. These cowries were preferred to those from Zanzibar or Manilla because of their lesser weight. Several VOC ships were wrecked at the coast of Holland. On the beaches of its southwestern province Zeeland these cowries are still to be found. Until 1955 only C. annulus and C. moneta were recorded. Since then, five other species have been found. In 1991 the author met a farmer's family, playing a round game in which some 2000 tropical cowries are used, totally 15 species. The family has owned these shells for well over 100 years. How these shells were acquired is unknown. Many of them are muddy inside; had they been obtained from beach findings, sand and surf would have cleaned them thoroughly. The VOC archives contain accounts of public sales of cowries, like in 1739. Perhaps this is the source of the above specimens.
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: gastropoda, prosobranchia, cypraeidae, folklore, taxonomy, maldives, maldiven, kauri, cowry600 - The structure of the evelutionary process

Kopie van publicatie in Geobios, 27, 3:385-390
Comparison of the evolutionary histories of different structures within one organism reveals that these evolve in different ways. The evolutionary process cannot be explained by either the model of phyletic gradualism or the model of punctuated equilibrium. It must be considered as a process of continual reorganisation of structures within the organism. The evolution of the horse and island mammals are given as examples
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: evolution, horses,taxonomy, island hippos, adaptation601 - Gehoorsteentjes maken de vis

Kopie (uit spiegel der natuur nr. 9-10 jaargang 16)van een interessant artikel over gehoorsteentjes van vissen
Vissoorten kan men herkennen aan hun gehoorsteentjes. Elke soort blijkt zijn geheel eigen model te hebben. Deze wetenschap is betrekkelijk nieuw en geeft een uitstekend hulpmiddel om fossiele vissen op het spoor te komen en te herkennen. De auteur van dit artikel (dr. Pieter A.M. Gaemers) heeft zich reeds vele jaren met het onderzoek naar gehoorsteentjes of otolieten bezig gehouden.
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: gehoorsteentjes, vissen, otolieten, calciumcarbonaat602 - Asbest

De naam asbest heeft betrekking op een groep kristallijne mineralen met taaie, niet brandbare vezels, waaraan in het verleden een economische waarde werd toegekend. In de oude verzameling van Het Zeeuws Genootschap (volgens de Naamlijst 1869) komt deze groep voor, onder de nummers 390 tot en met 404. De in 1994 aangekochte verzameling uit Engeland (zie Archief 1994) bevat een tiental stuks. In dit artikel wordt hier nader op ingegaan. Tevens zijn enkele stukken uit particuliere verzamelingen onderzocht.
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: asbest, genootschap, mineralen604 - Mitteilungen der staatlichen Bohrverwaltung in den Niederlanden

Duitstalig, veel cijfers en statistiek
trefwoorden: Rijn, Maas, Rhein, Jong-Tertiair, Diluvial605 - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg Reeks 23 1973 aflevering 1 en 2

Engelstalig: Een collectie van fossiele zoogdieren van S.E. Shansi, China
trefwoorden: mammals, zoogdieren, china606 - Handleiding bij het chemisch onderzoek der mineralen met behulp van microchemische reacties en druppelreacties

Een boekje dat beschrijft hoe mineralen kunnen worden gedetermineert met behulp van het bedruppelen met zoutzuur en andere chemische stoffen waardoor kenmerkende kleuren onstaan etc.
trefwoorden: chemie, mineralen, determinatie603 - Geologische Atlas van de Diep Ondergrond van Nederland

De kaartbladen Middelburg-Breskens (XI)en Roosendaal-Terneuzen (XII) van de Geologische Atlas van de Diepe Ondergrond van Nederland zijn het dertiende en veertiende kaartblad die worden uitgebracht in het kader van de diepe ondergrond van Nederland. Hiertoe is Nederland verdeeld in 15 kaartbladen, die op schaal 1:250.000 uitgebracht worden.
De tekst bestaat in grote lijnen uit drie delen. In het eerste deel wordt de opzet van het onderzoek uiteengezet (hoofdstuk 1), waarna de koolwaterstofexploratie wordt behandeld (hoofdstuk 2) en het structurele raamwerk (hoofdstuk 3). Hierna volgt het tweede deel met een lithostratigrafische beschrijving van de gesteente-voorkomens (hoofdstukken 4 - 14) en de geologische geschiedenis van het kaartbladgebied (hoofdstuk 15). Bij de beschrijving van de lithostratigrafie is de nadruk gelegd op de verbreiding van en de variatie binnen de verschillende groepen, formaties en laagpakketten.
trefwoorden: zeeland, geologische kaarten, boringen, ondergrond, westerscheldetunnel, massief van brabant, bekken van de kempen, tno, carboon, aardwarmte, grondbevriezing(tunnel), gasopslag.607 - A fossil gazelle (Gazella Schreuderae nov. spec.) from the Netherlands

Publicatie engelstalig door D. A. Hooijer van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden over de vondst van een hoorn uit een boring
Interessante publicatie
niveau: gemiddeld
trefwoorden: gazelle, nederland, grubbenvorst, limburg, boring608 - Palaeontos nr.6

In dit werk wordt de studie voortgezet van de Pliocene molluskenfauna aangetroffen tijdens bouwwerken aan dokken te Kallo en Doel, beide Gemeente Beveren, provincie Oost-Vlaanderen, België. Enkele nieuwe stratigrafische observaties uit het Deurganckdok te Doel worden voorgesteld en een profiel uit het nabijgelegen Melsele wordt beschreven. Alle soorten Bivalvia (Heterodonta en Anomalodesmata) en Scaphopoda aangetroffen in deze werken worden beschreven; hun sytematiek, nomenclatuur paleo-ecologie en voorkomen worden besproken. Een aantal soorten wordt hier voor het eerst voor het Belgische Plioceen vermeld: Semiericyna (S.) nitida (Turton,1822), Laseina cf.farnesiniana (CERULLI-IRELLI, 1908), Isocrassina bipartita (J.SOWERBY, 1823), Goodallia parvula (WOOD, 1853), Plagiocardium scabrum (PHILIPPI, 1844), Sphenia binghami (TURTON, 1822), Xylophaga sp., Thracia (T) convexa (W. WOOD, 1815), Cuspidaria (C.) cuspidata (OLIVI, 1792), Cuspidaria (C.)cf. obesa (LOVEN, 1846),Cardiomya costellata (DESHAYES, 1833), en Pseudantalis sp. De volgende taxa zijn nieuw voor de wetenschap: Isocrassina fusca ariejansseni subsp.nov., Nemocardium (Microcardium) doelense MARQUET en VAN NIEULANDE sp. nov., Spisula (S.) albertantonorum sp. nov., Venus (Ventricoloidea) multilamella ringelei subsp. nov. (Mioceen), Lyonsia (L.) mermuysi sp. nov., Thracia (T.) inflata microgranosa subsp. nov. (Mioceen). Andere taxa werden op een nieuwe wijze geïnterpreteerd of kregen een andere status: Spisula (S.) obtruncata (WOOD, 1857), Arcopagia (Arcopagiopsis) balaustina tenuilamellosa (NYST en WESTENDORP, 1839), Panopea glycimeris (VON BORN, 1778), Turneria angulata (WOOD, 1840), Cochlodesma (Bontea) complanata (WOOD, 1857), en Thracia (T.) cf. villosiuscula (MACGILLIVRAY, 1827). Een aantal conclusies wordt getrokken uit dit werk en voorgaande werken over de fauna van het studiegebied.
trefwoorden: bivalvia, heterodonta, anomalodesmata, scaphoda, plioceen, mioceen, nieuwe soorten, nieuwe waarnemingen, noordzeebekken.609 - Pliocene krabbenfauna van Noord West België

From Strata assigned to the Oorderen Member (Lillo Formation; Piacenzian, Pliocene), as exposed in recent harbour works (Verrebroekdok, Deurganckdok) near Kallo (Antwerp area, NW Belgium), eleven species of anomurans and brachyurans are described, including one new genus and three new species (Ebalia jacqueshermani sp.nov., Metacarcinus tenax sp.nov., and Pliopirimela deconincki gen.nov. and sp.nov.).
Galathea dispersa Bate, 1859 is described from the fossil record for the first time, and Gripp´s (1967) revision of Micromithrax holsatica Noetling, 1881 and reassignment to the genus Corystes is corroborated. Comparisons are made with extant North Sea crabs and with assemblages of Miocene (Langhian-Early Serravallian) age from Hungary.
trefwoorden: Crustacea, Decapoda, Pliocene, Kallo, Belgium, new taxa610 - Zee-egels uit het vuursteeneluvium van Hallembaye (Montagne Saint-Pierre)

Echinoids are the commonest fossils found in the eluvial flint deposits on top of the Late Maastrichtian Lixhe and Lanaye Members of the Gulpen Formation and the basal part of the Maastricht Formation at the Sint Pietersberg (Montagne Saint-Pierre) near Hallembaye (NE Belgium).
Topographical and stratigraphical details of this flint eluvium (´vuursteeneluvium´) are given (Fig.1,2), and a historical review of echinoids records from localities near Hallembaye is presented (Table 1). To date 28 species have been recorded, seven of which belong to four orders of regulars and 21 to three orders of irregulars.All species are illustrated. The cassidulid Oolopygus pyriformis and the holasterid Cardiaster granulosus are the commonest, while three species are represented by single specimens only. Several species which are rare elsewhere (Cardiaster rutoti, Cardiaster sp.,Hemipneustes oculatus en Leymeriaster eluvialis), are relatively common in the flint eluvium near Hallembaye.
The stratigraphical provenance of most species is now roughly known (Table 2); future research should provide more detailed data. Comparison of the Hallembaye eluvium with the wellknown eluvium in the southeastern part of Southeren Limburg shows that it is both richer in echinoids species (28 versus 20 species) and slightly younger.
trefwoorden: zee-egels, vuursteeneluvium, hallembaye, montagne saint-pierre,staringia, NGV, vuursteen.611 - Veldgeologie in kleur

Een korte beschrijving (naslagwerkje) over hoe te werk te gaan bij het onderzoeken van de geologie in het veld en wat je er voor nodig hebt.
trefwoorden: geologie, kartering,afzettingsgesteenten, stollingsgesteenten, omzettingsgesteenten, fotografie.612 - Leven in de oceaan

Een korte beschrijving (naslagwerkje) voorzien van afbeeldingen van het belangrijkste leven in de oceaan van de kustwateren tot in de diepzee. Veel aandacht wordt besteed aan de aanpassingsmogelijkheden en de verspreiding van de zeefauna.
trefwoorden: oceaan, kustwateren, diepzee, weekdieren, vissen, krabben, sponzen, koralen.613 - Fossielen

Een korte beschrijving (naslagwerkje) voorzien van afbeeldingen over het verzamelen van fossielen en wat fossielen zijn.
trefwoorden: fossielen, verzamelen, gesteenten, geschiedenis.614 - De geologische stad

Rond 1981 presenteerde geoloog Jan Verhofstad zijn cursus gesteenteherkenning. In zes hoofdstukken, die samen het eerste deel van dit boekje vormen, vindt u een weerslag van deze cursus. In het tweede deel kunt u de praktijk toetsen aan de hand van een geologische gids door twaalf Nederlandse steden.
Een uitgebreide index op handelsnamen verbindt al die variaties van om hun schoonheid toegepaste natuursteen met de diverse locaties. Deel III is voorbehouden aan gastauteurs die in korte artikelen over hun specialisaties vertellen. Uitgegeven door de Nedrelandse Geologische Vereniging.
trefwoorden: natuursteen, steden, bouwen, NGV615 - Geologie voor iedereen Deel 1

Een korte beschrijving van de Geologie in het algemeen, over hoe erosie, transport en sedimentatie in zijn werk gaan en gegaan zijn.
trefwoorden: geologie, erosie, sedimentatie.616 - Geologie voor iedereen Deel 2

Toepassing van de Geologie en meer informatie over waaruit gesteenten bestaan als bijvoorbeeld fossielen e.a.
trefwoorden: geologie, erts, gesteenten, mineralen.617 - A dictionary of Geology

Een verklarende woordenlijst in het Engels! De meeste verklaringen zijn niet zo zeer definities als wel korte beschrijvingen van de termen en dus erg verduidelijkend.

trefwoorden: woordenboek, geologie, terminologie, naslagwerk618 - De Aarde

Volgens de berekeningen die tegenwoordig in alle redelijkheid gemaakt kunnen worden, ontstond de aarde ongeveer 4500 miljoen jaar geleden. Dit boek vertelt op boeiende wijze over dat ontstaan: het herleidt vanuit concrete gegevens dat de aarde in die tijd uit een nevelvlek werd omgevormd tot een min of meer compacte massa. In dat ontwikkelingsproces kwam op een bepaald moment zoveel stikstof en zuurstof vrij dat de dampkring kon ontstaan, waardoor de primaire basis voor het leven was geschapen.
Vanuit deze situatie ontstond de scheiding tussen zee en vasteland en werden over een periode van honderden miljoenen jaren de continenten in hun huidige vorm geschapen.
Dit boek vertelt deze wordingsgeschiedenis op heldere en overzichtelijke manier.
niveau: laag
taal: Nederlands
trefwoorden: aarde, geologie, vulkanisme, gesteenten619 - Mineralogie

Een verhelderende uitleg over wat mineralen precies zijn met afbeeldingen van veel voorkomende soorten
trefwoorden: mineralen, kristallografie, elementen, sulfidenhalogeniden, oxyden, zouten, silicaten620 - Een korte leidraad voor het verwerken van stenen tot sieraden

Het bewerken van stenen is een bezigheid, zo oud als de mensheid: een bezigheid, die nog steeds wordt toegepast met dezelfde motieven als vroeger, namelijk doelmatigheid (het maken van gereedschap), nieuwsgierigheid (verzamelen) en - dit motief zou wel eens op de voorgrond kunen staan - de behoefte om zich mooi te maken (sieraad).
Hoewel de oudste technieken nog steeds hier en daar worden toegepast, is de moderne techniek aan onze hobby toch niet voorbij gegaan. En het is juist over de moderne technieken, dat in Nederland nog zo weinig werd gepubliceerd; reden, waarom wij voor de nieuwe belangstellenden in deze steeds meer ´in´ komende vrije-tijdsbesteding onze korte leidraad samenstelden.
trefwoorden: stenen, sieraden, slijpen, schuren, trommelen, doppen, zagen, vatten.621 - De ouderdom der aarde

Op 14 en 15 April 1950 werd door de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in het Hotel Birkhoven bij Amersfoort een conferentie gehouden, geheel gewijd aan één probleem: de ouderdom der aarde.
Dit vraagstuk is door verschillende vakwetenschappen bewerkt en verscheidene van zijn zo zeer uiteenlopende aspecten hebben in de laatste decenniën een diepgaande wijziging ondergaan.
Er zijn twee redenen an te geven, die de uitgave der gehouden voordrachten in een afzonderlijke bundel rechtvaardigen: ten eerste is het ook voor de beoefenaars van een vakwetenschap niet zo gemakkelijk zich te oriënteren over de opvattingen die in andere wetenschappen aangaande dit probleem heersen, en voorts heeft het behandelde vraagstuk steeds ook veel belangstelling ondervonden buiten het engere gebied der vakwetenschap, en is het herhaaldelijk betrokken in discussies over de verhouding van Geloof en Wetenschap. Vandaar dat deze bundel het licht ziet, overigens met geen andere pretentie dan de huidige stand van het vraagstuk zo goed mogelijk critisch weer te geven.
trefwoorden: ouderdom, aarde, geschiedenis, physisch, paleontologisch, geologisch, sterren622 - Onderzoekingen, betreffende het herstel van de tonus bij de slakkevoet (Helix Pomatia L.) door prikkeling en betreffende de invloed van het centrale zenuwstelsel daarop.

Een proefschrift over de werking van spieren bij slakken
trefwoorden: wijngaardslak, tonus.623 - Les coquillages comestibles

Dit boekje gaat over welke schelpen eetbaar zijn.
trefwoorden: schelpen, eetbaar624 - Petit guide des rivages

Een klein boekwerkje over de bewegingen van de kustlijn, de samenstelling van de stranden en wat er zoal te vinden is.
trefwoorden: strand, kust, stromingen625 - Sciences Naturelles 5e

Verhelderend boekje waarin fauna en flora worden uitgelegd
trefwoorden: flora, fauna626 - Katalog ssaków plejstoceneu polski

Boek voor de poolstaligen onder ons. (geen afbeeldingen)
trefwoorden: pleistoceen, polen627 - delfstoffen van Zuid Afrika

Een lijvig boek (A4-bijna 500 pagina´s) dat, ondanks dat het in het Zuid Afrikaans geschreven is, toch goed leesbaar is.
Het beschrijft alle in Zuid Afrika aanwezige minerale grondstoffen met een zeer gedetailleerde beschrijving van de eigenschappen en toepassingen van ieder.
Bijlagen: twee kaarten met vindplaatsen van mineralen en een lijst met ouderdomsindicatie.
trefwoorden: zuid-afrika, mineralen, delfstoffen628 - les Marginellidae (Gastropoda, Volutacea) de l´éocène moyen du bassin de nantes et du cotentin (France)

Franstalig werkje voorzien van 7 mooie platen van de hand van J. Le Renard en onze eigen Freddie van Nieulande.
trefwoorden: voluta, eoceen, stazzania, glabella, gibberula, volvarina, euryentome, persicula629 - Natuurhistorisch Maandblad van het Natuur Historisch Genootschap in Limburg

tijdschrift dat de Limburgse natuur behandelt. In deze uitgave een mooi artikel over
trefwoorden: zinkflora, viola calaminaria, coniferen, krijt, campanien, maastrichtien, kleine tanglibel,630 - het Waddenboek

een professioneel opgezette uitgave van de Nederlandse Geologische Vereniging en voorzien van een schat aan informatie en dus zeer de moeite van het lezen waard.
Voorzien van veel foto's en tekeningen.
trefwoorden: wadden, NGV, sier, terpen, rottumeroog, rottummerplaat, simonszand, schiermonnikoog,engelmansplaat, ameland, terschelling, griend, texel, vlieland, klei, mineralen631 - Ondersteboven

In 'Ondersteboven' laat TNO-geoloog en wetenschapsjournalist Henk Leenaers in 12 korte artikelen de vele functies van de ondergrond zien, de problemen die optreden bij de winning van energie, water en grondstoffen en bij de aanleg van infrastructurele werken, en de oplossingen die TNO, één van de grote spelers in de ondergrond, daarvoor heeft gevonden. Hiervoor zijn 400.000 boorgaten gemaakt met een gezamenlijke lengte van 4.400 kilometer. Interessant boekje en het lezen waard.
trefwoorden: ondergrond, grondstoffen632 - Guide de Lecture des cartes geologiques de wallone

Franstalig boekje behorend bij de geologische kaarten van Wallonië
trefwoorden: wallonië, geologie, kaarten, mineralen, fossielen633 - Draakjes met veren (vliegende dino's uit China)

Een brochure uitgegeven tijdens een tentoonstelling in NHM Maastricht en NHM Rotterdam.
De provincie Liaoning in noord-oost China, is bekend om de spectaculair bewaard gebleven fossielen (vogels met dinosaurierskenmerken).
Die fossielen zijn afkomstig uit een kilometers dik pakket versteende klei, modder en vulkanische as, zo'n 120 miljoen jaar geleden gevormd op de bodem van een meer. De fijne as , die bij elke vulkaanuitbarsting in het meer neerdaalde, zorgde ervoor dat de resten van de dieren die op de bodem van het meer terecht kwamen, tot in het fijnste detail bewaard gebleven.
trefwoorden: dinosauriers, china, museum, tentoonstelling, vogels634 - symposium over vuursteen

een aan te bevelen uitgave van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) over vuursteen met veel platen en foto´s
trefwoorden: vuursteen, symposium, limburg, steentijd635 - Einführung in die Geschiebeforschung

een duitstalig boekwerkje over het hoe en waarom van zwerfstenen voorzien van vele mooie platen met foto´s van fossielen
trefwoorden: zwerfstenen, fossielen636 - Lehrbuch der Geologie und Mineralogie

ook weer een duitstalig boekwerkje met een korte inleiding tot de geologie met een stukje historische geologie met uitleg over fossielen
trefwoorden: geologie; mineralogie;637 - Onderzoek van gesteenten

zeer korte uitleg over de gesteentenverzameling opgezet tijden de mijnbouwwerkzaamheden in Suriname.
trefwoorden: mijnbouw, gesteenten638 - elements de geologie

een franstalig boekwerkje over de algemene geologie van België met daarin een samenvatting van een geologiecursus die aan de Faculteit der Wetenschappen en Toegepaste Wetenschappen aan de Universiteit te Brussel gegeven werd in 1919.
Achterin zit een geologisch kaartje van Belgiëb. Verder wat algemene tekeningen m.b.t. de geologie.
trefwoorden: geologie, cursus, krijt, neogeen, tertiair639 - De Houtverzamelaar

een tijdschrift over houtsoorten met daarin een mooi artikel over het ontstaan van versteend hout.
trefwoorden: versteend hout640 - les coquillages des côtes françaises

een franstalig boekwerkje met foto´s van de recente schelpen die men kan vinden aan de franse kust en sterk overeenkomen met onze op de Kaloot te vinden fossiele schelpen.
trefwoorden: recent, schelpen641 - Tijdschrift Zeeland nr.1 van 4

Kwartaaltijdschrift van het zeeuws genootschap met een leuk stukje van J. Moraal over de Narwal
trefwoorden: kiezelwieren, stormvloedkering, narwal, narwaltand, monodon monoceros, delphinapterus leucas, odontoceti, ivoor642 - Regional petrology of the southern North Sea

Engelstalig proefschrift van Jan Adrianus Baak ter verkrijging van graad van Doctor in Wis- en natuurkunde. Het behandelt de samenstelling van het sediment van de Noordzee aan de hand van genomen bodemmonsters
Bijlage: kaart van de Noordzee met genomen bodemmonsters.
trefwoorden: noordzee, bodemmonsters, geologie, tertiair, mineralen643 - Een episode uit het Devoon

Een korte les paleontologie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt (Dr.G.J. Boekchoten) gewoon lector in de paleontologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 5 april 1977. Diverse dieren en planten komen kort aan bod: Favosites, Pterygotus, Prototaxites, Mosellophyton, Chaetocladus, Drepanophycus en vele andere.
trefwoorden: devoon, paleontologie,644 - the Slates of Wales

een engelstalig boekje dat de leisteenvoorkomens, de toepassingen van leisteen en de distributie ervan in Wales behandelt. Ten tijde van het schrijven (1925) waren er ca. 60 mijnen en groeves in Wales.
trefwoorden: slate, leisteen645 - geology of Pembrokeshire

een engelstalig boekwerkje met een korte uitleg algemene geologie en verder over hoe de rotsen tijdens diverse periodes (zie trefwoorden) ter plaatse zijn gevormd.

trefwoorden: pembrokeshire, carboon, paleozoicum, ordovicium, cambrium646 - Mortimer Forest Geology Trail

een engelstalig boekwerkje dat een geologische route (4 miles) beschrijft en wat daar al te vinden is aan de hand van tekeningen en beschrijvingen.
Uitgave van “the Nature Conservancy Council”
bevat geologisch kaartje van route en tekeningen met namen.
trefwoorden: murchison, ludlow, mortimer forest647 - Mortimer Forest Geology Trail

een engelstalig boekwerkje dat een geologische route (4 miles) beschrijft en wat daar al te vinden is aan de hand van tekeningen en beschrijvingen.
kaartje van route.
trefwoorden: murchison, ludlow, mortimer forest648 - quarry tracks village ways

een engelstalig boekwerkje met een korte geschiedenis van de Bryneglwys–groeve en het in de nabijheid liggende dorp Abergynolwyn.
Verder mooie foto's (zwart-wit) en gedetailleerde kaartjes.
trefwoorden: quarry, groeve, slat, leisteen, abergynolwyn, bryneglwys649 - Les muricacea et buccinacea fossiles du cenozoique etranger

Franstalig werk met veel soortbeschrijvingen uit het cenozoique
niveau: middel
trefwoorden: cenozoic, muricacea, buccinacea, gastropoden650 - Walvissen en Dolfijnen

Een mooi fotoboek (bijna alleen foto's) van diverse soorten met weinig tekst maar wel interessant
Als je van foto's houdt de moeite waard
trefwoorden: dolfijnen, walvissen653 - De Sabeltandtijger (uit de noordzee)

Nederlandstalig. In 2000 werd door de UK 33 een onderkaak van een sabeltandtijger opgevist. De kaak bleek 28000 jaar oud te zijn terwijl algemeen werd aangenomen dat de sabeltandtijger al 300.000 jaar uitgestorven was. De naam van de tijger is Homotherium latidens. Homotherium behoorde tot de grootste sabeltandkatten. Het gewicht liep uiteen van de vrouwtjes van ca. 170 kg tot 400 kg voor de mannetjes Kunstenaar Remie Bakker heeft een model van de Sabeltandtijger gereconstrueerd aan de hand van de gevonden onderkaak. Dit model maakt deel uit van een tentoonstelling genaamd “Het is GEVAARLIJK in het Natuurhistorisch Museum van Rotterdam” (2007) Het maken van het model wordt ook in het boek beschreven
trefwoorden: tijger, sabeltandtijger, hyena, homotherium, noordzee655 - Fossiele Otolieten

Een engels, duits en franstalig naslagwerk met een gedetailleerde uiteenzetting van fossiele otolieten uit diverse perioden als het krijt, oligoceen, mioceen, eoceen etc.
Een aanrader met zeer veel tekeningen en 2 platen

trefwoorden:otolieten, eoceen, mioceen, plioceen, oligoceen656 -Aus Jahrmillionen

Een uitermate mooi duitstalig boek dat alle voorkomende fossiele diergroepen van alle tijden behandeld met zeer veel duidelijke en mooie (zwart-wit) foto's
Een aanrader

trefwoorden:paleontologie, fossielen657 - Die Eifel

Een mooi duitstalig leesboek over de Eifel waarin de geschiedenis, economie, grondstoffen en landschap worden beschreven
Niet direct geschikt als naslagwerk voor onze hobby
trefwoorden:eifel, geschiedenis, economie, musea, mijnen662 - Rocks and Minerals

Een engelstalig boekje over stenen en mineralen
Foto's in zwart-wit en kleur
Leuk en algemeen
trefwoorden: stenen, mineralen663 - Practical Gemstone Craft

Een, zoals de titel al doet vermoeden, een engelstalig boek over het bewerken van edelstenen.
Niet direct een boek voor de fossielliefhebber maar wel met korte beschrijvingen over eigenschappen van diverse stenen en kan dus nuttig zijn. Wel interessant.
trefwoorden: edelstenen, bewerken664 - Pebble polishing and pebble jewellery

Een, zoals de titel al doet vermoeden, een engelstalig boek over het bewerken van edelstenen.
Niet direct een boek voor de fossielliefhebber maar wel met korte beschrijvingen over eigenschappen van diverse stenen en kan dus nuttig zijn. Wel interessant.
trefwoorden:665 - Les Mineraux

Een franstalig mineralenboek met korte beschrijvingen van veel mineralen
Met kleuren foto's
trefwoorden:667 - Inventaire minéralogique de la France: hautes-alpes

Franstalig. Het boek beschrijft vindplaatsen van diverse mineralen in de hautes-alpes en verwijst naar geologische en andere kaarten. Het maakt onderdeel uit van een serie van Franse mineralen vindplaatsen. Het bevat diverse kaartjes.
trefwoorden: frankrijk;hautes-alpes;mineralen;vindplaatsen669 - Gites Minéraux en Auvergne

Franstalig. Het boek beschrijft vindplaatsen van diverse mineralen in de Auvergne.
trefwoorden: frankrijk;auvergne;mineralen;vindplaatsen670 - Zoetwatermollusken

Nederlandstalig. Het boekje is een determinatietabel voor zoetwatermollusken (en wat tweekleppigen) uit 1957
trefwoorden: zoetwatermollusk, tweekleppigen, determineren, determinatietabel671 - Fossielen van de Vlijt (mollusca en pisces uit de boven–rupelien septariënklei van Winterswijk)

Nederlandstalig. Het boekje beschrijft vondsten van de Vlijt.
bevat schetsen van vondsten
niveau: gemiddeld
trefwoorden: mollusken, fossielen, septariënklei672 - A textbook of mineralogy

Engelstalig. Het boek (studieboek) beschrijft mineralen op een wetenschappelijke zeer gedetailleerde manier.
bevat een uitgebreide opsomming van mineralen en hun samenstelling met veel kristalvormen
niveau: gevorderd
trefwoorden: mineralen, kristallen, systemen673 - Cornwall's Structure and Scenery
Leuk engelstalig boekje over de vorming van het landschap van Cornwall
niveau: beginner
trefwoorden:674 - Tales of the Cornish miners

Engelstalig. Het boek beschrijft de geschiedenis van het winnen van lood in het Peak District. Lood en zink waren vroeger de belangrijkste ertsen waar tegenwoordig vooral de mineralen worden gewonnen. De mineralen zitten in kalksteenlagen uit het Carboon (ca 330 miljoen jaar oud) en zijn verticale aders van ca. 7 meter breed.
trefwoorden:675 - Fossil vertebrates of the Cromer Forest bed
Engelstalig interessant boekje over de vondsten van fossiele zoogdieren te zien in het Norwich Castle museum en vindplaatsen van dit gebied
niveau: eenvoudig
trefwoorden: zoogdieren, museum, vindplaatsen676 - Life in the ice age
Engelstalig informatief boekje over het leven tijdens de ijstijd in Engeland
niveau: beginner
trefwoorden: ijstijd, wolharige neushoorn, mammoet677 - Britain's Structure and Scenery
Engelstalig pocket over vorming van het Engelse landschap
niveau: gemiddeld
trefwoorden: geologie, landschapsvorming, studie678 - Lead mining in the Peak District

Engelstalig. Het boek beschrijft de geschiedenis van het winnen van lood in het Peak District. Lood en zink waren vroeger de belangrijkste ertsen waar tegenwoordig vooral de mineralen worden gewonnen. De mineralen zitten in kalksteenlagen uit het Carboon (ca 330 miljoen jaar oud) en zijn verticale aders van ca. 7 meter breed.
bevat foto's en tekeningen
trefwoorden: lood679 - Ostracodes du Montien de Mons et résultats de leur étude
Société Belge de Géologie de Paléontologie et d'Hydrologie

Franstalig. Interessant boekje uit 1958 over ostracodes gevonden op de berg Mons
Link naar uitleg (wikipedia) over wat Ostracoda zijn
bevat 6 platen met mooie tekeningen
trefwoorden:ostracodes, mosselkreeftjes680 - Der Mineraliensammler
Duitstalig boekwerk over de opbouw van een mineralenverzameling. Mooi interessant boek
bevat 5 kaarten met vindplaatsen, in en buiten Europa, 26 bladzijden met zwart-wit foto's en 9 kristalmodellen om over te trekken en in elkaar te zetten
niveau: gemiddeld
trefwoorden:mineralen, verzamelen, verzameling681 - Aardbevingen en vulkanen
Nederlandstalig boekje over vulkanen en aardbevingen. Beknopt verslag van hoe e.e.a. werkt
niveau: eenvoudig
trefwoorden:vulkanen, aardbevingen, tsunamis682 - De mammoet en zijn metgezellen

Thema nummer uitgegeven door het blad grondboor en hamer met veel aandacht voor de kiezen
niveau: eenvoudig
trefwoorden: mammoet; pleistoceen; kiezen
683 - Anatomy of the Earth
Engelstalig boekje over de vorming en samenstelling van de aarde
niveau: beginner
trefwoorden:geologie, aarde684 - Geomorphology
Engelstalig boekwerk zwaar van stof
niveau: gevorderd
trefwoorden:geologie, landschapsvorming, studie685 - Einfuhrung in die Geologie
Duitstalig boekje over algemene geologie
niveau: beginner
trefwoorden:geologie686 - Geology principles and processes
Engelstalig boek met veel foto's en afbeeldingen
niveau: gemiddeld
trefwoorden:geologie, landschapsvorming, studie687 - Idar Oberstein

Duitstalig. Kopie van boek over geschiedenis van de edelsteenindustrie en bewerking van agaten en edelstenen. Ook bevat het de geologie, petrologie en mineralogie van het Saargebied en omgeving
niveau: gemiddeld
trefwoorden: edelsteen, mineraal, geode, agaat, edelsteenindustrie688 - Geheimnisse des Erdinneren

Duitstalig. Uit het russisch vertaald en interessante leestof over het binnenste van de aarde
bevat tekeningen van kristalvorm en 4 pagina's met kleurenfoto's
niveau: gemiddeld
trefwoorden: aardkern, aardkorst689 - Mineralbestimmungsbuch

Duitstalig. Boek bevat veel korte maar gedetailleerde informatie van diverse mineralen: chemische samenstelling, kleur, hardheid, kristalvorm en nog veel meer.
bevat tekeningen en enkele zwart wit foto's
niveau: gevorderd
trefwoorden: mineralen; kristallen690 - Mineralien erkennen, bestimmen, sammeln

Duitstalig. Boek bevat naast een korte uitleg kristal systemen, kleur en hardheid ook een korte beschrijving van diverse mineralen.
bevat tekeningen in kleur
niveau: eenvoudig
trefwoorden:691 - Erlauterungen zur geologischen Exkursionskarte

Duitstalig. Uitleg bij de geologische kaart van Kaiserstuhls
bevat diverse losse kaartjes (hoogtekaart)en schetsen van verschillende locaties. Bevat ook een kaartje van een voorstel voor excursie: leuk om te doen wanneer je er in de buurt bent
niveau: gevorderd
trefwoorden: geologische kaart, kaiserstuhl, badberges, limberges692 - Brabant tussen walvissen en mastodonten, fossielen uit Lissel

Interessant boek over de fossiele flora en fauna van de vindplaats Liessel. Moeite waard
niveau: eenvoudig
trefwoorden: walvissen; mastodonten693 - De Groote Wielen: er was eens...

Mooi nederlandstalig boek met veel mooie foto's over vondsten gedaan in tijdens zandwinning bij Rosmalen.
niveau: eenvoudig
trefwoorden: mammoeten; neanderthaler; cro-magnon; bijlen694 - De Kreukel

Mooi boekwerkje met veel afbeeldingen over de geschiedenis van het onderzoek naar de Eemien molluskenfauna op spuitterreinen van Amsterdam en omstreken
niveau: gevorderd
trefwoorden: mollusken; Eemien; Amsterdam695 - Messel

Engelstalig boek met veel mooie foto's handelend over een rijke vindplaats (Messelpit) uit het Eoceen dichtbij Darmstadt
niveau: eenvoudig
trefwoorden: mammals; eoceen; duitsland696 - Mineralen voor de mens

Nederlandstalig, interessante tekst met mooie foto's. Een uitgebreide beschrijving van hoe mineralen worden gevormd, waar ze gevonden worden en hoe ze worden gewonnen en bewerkt
niveau: eenvoudig
trefwoorden: edelstenen, diamanten, mineralen, kimberly697 - Alles over mineralen

Een kijk– en leesboek over diverse mineralen van de zelfde serie als nummer 698. De hoofdstukken geven zeer overzichtelijk aan in welke groepende mineralen kunnen worden verdeeld.
niveau: eenvoudig
trefwoorden: mineralen698 - De wereld der schelpdieren

Een kijk– en leesboek over schelpdieren van de zelfde serie als nummer 697. Met mooie foto's van levende schelpdieren
niveau: eenvoudig
trefwoorden: schelpen, schelpdieren699 - De duistere wereld der grotten

Interessant leesboek over grotten voorzien van mooie illustraties
niveau: eenvoudig
trefwoorden: grotten701 - Encyclopedie van de natuur van Europa

Nederlandstalig populair wetenschappelijk boek over het onstaan van het Europees landschap en hoe het nu is en wordt gebruikt
niveau: eenvoudig
trefwoorden: landschap, europa,700 - Shells, treasures from the sea

Engelstalig boek met een stukje geschiedenis en verzamelen van schelpen met mooie foto's en tekeningen
niveau: eenvoudig
trefwoorden: schelpen, shells702 - Fossielen

Mooi platenboek met ca. 150 kleurenfoto's en te gebruiken als naslagwerk. Diverse soorten passeren de revue voorzien van mooie illustraties
niveau: eenvoudig
trefwoorden: fossielen703 - Geologische inventarisatie Westerschelde

Een overzicht van boringen in en rond de Westerschelde voorzien van veel gegevens
niveau: hoog
trefwoorden: boring, westerschelde704 - Gerolstein in de Eifel (kopie)

Nederlandstalige beschrijving van de vindplaats Gerolstein in de Eifel voorzien van een kaartje met locaties waar fossielen te vinden zijn. Ook staan er platen in met tekeningen van fossielen voorzien van benamingen. Leuk determineerwerkje
niveau: eenvoudig
trefwoorden: fossielen, eifel, vindplaats, gerolstein, duitsland705 - Marvellous world of fossils

Engelstalig. Een boek met zeer mooie foto's van fossielen en sporen van fossielen voorzien van tekst van de hand van een conservator van de verzameling van de universiteit van Pierre en Marie Curie
niveau: eenvoudig
trefwoorden: fossielen,706 - The Encyclopedia of Shells

Engelstalig. Korte beschrijvingen van ca. 2000 recente soorten wereldwijd voorzien van een kleurenfoto. Goed te gebruiken voor een eerste determinatie. Het bevat aan het begin ook nog eens een goede indentificatie sleutel die ook voor fossiele soorten te gebruiken is. Een aanrader dus.
niveau: eenvoudig
trefwoorden: schelpen, recent707 - Shells

Engelstalig. Populair leesboek over schelpen. Niet echt te gebruiken voor determinatie of wat dan ook....
niveau: eenvoudig
trefwoorden: schelpen708 - Shells, an illustrated guide to a timeless and fascinating world

Engelstalig. Interessant boek over geschiedenis en gebruik van schelpen door de eeuwen heen.
niveau: eenvoudig
trefwoorden: shell, recent, geschiedenis709 - The Shell, 500 million years of inspired design

Engelstalig. Een boek met een presentatie van schelpen met de nadruk op de schoonheid, vorm en structuur door middel van mooie foto&#;s. Het werkje is niet echt als naslagwerk bedoeld
niveau: eenvoudig
trefwoorden: shell, recent, cowrie, conus, conidae, muricidae, cypraea710 - Studies on some Arctic and Baltic Astarte species (Bivalvia, Mollusca)

Engelstalig. Een uitgebreide beschrijving van (nieuwe) soorten Astarte van de Arctic en de Baltic Sea voorzien van mooie platen met kleurenfoto's en tekeningen
niveau: gevorderd
trefwoorden: astarte, arctic, baltic sea, bivalvia, mollusca711 - Versteend leven

Nederlandstalig. Interessant naslagwerkje. Het bevat een beknopte beschrijving van de paleontologie en haar tijdperken voorzien van mooie tekeningen van diverse fossiele soorten. Aanrader.
niveau: eenvoudig
trefwoorden: tijdperken, archaicum, algoncium, cambrium, siluur, devoon, carboon, perm, krijt, tertiair, kwartair, jura, trias712 - Vissen van de Europese kustwateren en de Middellandse zee

Nederlandstalig. Een uitgebreide beschrijving van diverse vissoorten met vele silhouet tekeningen en een aantal pagina's met kleuren foto&#;s
niveau: eenvoudig
trefwoorden: vissen, europa, middellandse zee713 - Cowries

Engelstalig naslagwerk. Alle cowrie soorten ter wereld afgebeeld in één geupdated (ten tijde van uitgave) mooi boek met kleurenfoto's van alle 187 geldige soorten in zowel boven– als onderzijde afgebeeld. Ook staan er veel afbeeldingen in van levende cowries, een index met ca. 1000 synoniemen en diverse benamingen en een duidelijke beschrijving van de soort op zich
Het boek bevat daarnaast ook een duidelijke overzichtskaart met 191 kleine afbeeldingen waarop alle verschillende tekeningen te zien zijn voor een snelle determinatie. Een van de schrijvers is Dr. John Taylor werkzaam bij het British Museum (Natural History)
niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag, recent, cowrie, trivia, determinatie714 - Identification of the British Mollusca

Engelstalig naslagwerk. Een beschrijving van ca. 800 mariene–, zoetwater– en landsoorten voorzien van tekeningen
niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag, shell, recent, determinatie, mollusca, engeland715 - Seashells of North America

Veldgids
niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag, shell, recent, determinatie, mollusca, amerika716 - Schelpen die men vinden kan


niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag717 - Schelpen aan het strand


niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag718 -

La Bretagne de la pointe du Raz a l'estuaire de la Loire
niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag719 -

Elseviers gids van strand en kust
niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag720 - Elseviers gids van de zeeschelpen


niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag721 - Elseviers zwerfstenen gids


niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag722 - Wat vind ik aan het strand? (de belangrijkste strandplanten, zeewieren en zeedieren


niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag723 - Welke steen is dat


niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag724 - Fossielen in kleur


niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag725 - Handboek voor de onderwaterfauna in het middellandse zeegebied


niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag726 - Shells of Britain and Europe


niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag727 - Seashells


niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag728 - De gedaanteveranderingen onzer aarde

Interessant boek over de geologie van onze aarde
niveau: middel
trefwoorden: geologie, aarde, steenschaal, aardkorst, aarbevingen, vulkanisme, atmosfeer, gletsjers, ijs, zee, zoet water, bergvorming729 - Het Nederlandse landschap

De auteur schets eerst de natuurlijke ontwikkeling van ons landschap en wijst vervolgens op de veranderingen welke optreden door toedoen van de mens. De historische beschrijving loopt uit op een typologie. De voornaamste landschappen zijn in kaart gebracht, waarbij telkens wordt aangeduid welke elementen bijzondere waarde hebben.
middel
trefwoorden: landschap, milieubeheer730 - Edele stenen

Categorie vraagteken
niveau: laag
trefwoorden: edelstenen731 - Geologie van Nederland

Zeer interessant boekwerkje over de Geologie van Nederland
niveau: Middel
trefwoorden: geologie, Nederland732 - Het wondere kristal

Interessante pocket met een aan te bevelen handleiding indien je van plan bent zelf kristallen te gaan maken.
niveau: laag
trefwoorden: kristal733 - British regional geology: North Wales

Engelstalige uitgebreide beschrijving van de geologie van het noorden van North Wales
niveau: middel
trefwoorden: North Wales, geologie734 - British regional geology: Scotland, the Northern Highlands

Engelstalige uitgebreide beschrijving van de geologie van het noorden van Schotland
niveau: middel
trefwoorden: Northern Highlands, geologie735 - The Hampshire Basin

Interessant engelstalig boekje over de geologie van het Hampshire Basin voorzien van platen met fossielen (zwart wit)
niveau: middel
trefwoorden:736 - A dynamic Stratigraphy of the British Isles

Engelstalige gedetailleerde beschrijving van de geologie van de Engelse eilanden
niveau: hoog
trefwoorden: Engeland, aardkost, geologie737 - Bernissart

Zeer interessant gedetailleerd verslag van de vondst van iguanodon skeletten in een oude steenkolen mijn in Belgie
niveau: eenvoudig
trefwoorden: Belgie, Iguanodon, Dinosaurus, Steenkool, Bernissart738 - Fossielen van Belgie

Nederlands en Franstalig. Verzamelwerkje van mooie zeldzame Belgische fossielen. Mooie foto's, helaas zwart wit
niveau: eenvoudig
trefwoorden: fossielen, Belgie739 - Gems

Nederlandstalig, tekst is interessant
niveau: eenvoudig
trefwoorden: edelstenen740 - L'Oligocene inferieur Belge en Conchyliologie du Miocene Moyen du Bassin de la Loire

Goed franstalig determinatie werk met veel platen en bijbehorende benamingen
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: oligiceen, belgie, mioceen, bassin de la loire741 - Iconographie complete des Coquilles fossiles de l'eocene des environs de Paris

Goed franstalig determinatie werk met veel platen en bijbehorende benamingen
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: eoceen, parijs, paris, bivalven, tweekleppigen, gastropoden, determineren742 - Iconographie complete des Coquilles fossiles de l'eocene des environs de Paris

Goed franstalig determinatie werk met veel platen en bijbehorende benamingen
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: eoceen, parijs, paris, bivalven, tweekleppigen, gastropoden, determineren743 - Conchologie neogenique de l'Aquitaine

Goed franstalig determinatie werk met veel platen en bijbehorende benamingen
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: neogeen, aquitaine, frankrijk, bivalven, tweekleppigen, determineren744 - Conchologie neogenique de l'Aquitaine

Goed franstalig determinatie werk met veel platen en bijbehorende benamingen
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: neogeen, aquitaine, frankrijk, gastropodes, determineren745 - Memoire de H. Alimen, Meyniana 8 en 9 (1959 en 1960) Anderson, Monographie des pectinides neogenes
en contribution a la paleontologie Francaise des terrains Jurassiques, observations paleontologiques et paleocologiques sur les gastropodes du Stampion de Gaas Landes

veel platen en benamingen van pecten, jura materiaal e.a. goed voor determinatie
niveau: gemiddeld
trefwoorden: neogeen, pecten, frankrijk, jura, oligoceen, dentalium, gastropoden746 - Fotokopieen van de aantekeningen zoals gemaakt door de Heer Leen van der Slik betreffende de Eulamellibranchia

Interessante lectuur voorzien van schetsen
niveau: hoog
trefwoorden: bivalven, ensis, astarte750 - De fossiele schelpen van de Nederlandse kust

Een nederlandstalig boek met schitterende afbeeldingen getekend door Gijs Peeters en een must bij het determineren
niveau: hoog
trefwoorden: tweekleppigen, bivalven, mollusken, nederland, fossielen751 - Mammiferes du quaternaire, les membres carnivores, herbivores

Franstalige index. weinig of geen informatie in deze kopie. Voornamelijk inhoudsopgaven
niveau: laag
trefwoorden: kwartair, vleeseters, carnivoren, herbivoren752 - A new look at the Dinosaurs

Een engelstalig boek over dinosaurussen in samenwerking met het British Museum. Met mooie zwart–wit tekeningen
trefwoorden: dinosaurus, krijt753 - Geillustreerde Schelpen Encyclopedie

Deze encyclopedie is bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor schelpen en de organismen die deze voortbrengen, de weekdieren of mollusken. Ze bevat informatie voor alle toevallige of meer serieuze verzamelaars en natuurvrienden, die van schelpen verzamelen een hobby maken. Het boek kan tevens dienen ter voorbereiding op een meer serieuze, wetenschappelijke studie. Er wordt een systematisch-alfabetisch overzicht gegeven van de vele verschillende families en genera (geslachten), en aan de hand van foto's en beschrijvingen kunnen ruim 1000 soorten horens, tweekleppige schelpen en andere vormen worden herkend en op naam gebracht. Hopelijk worden lezers en gebruikers net zo enthousiast als de schrijver was bij het samenstellen.
Niveau: gemiddeld
trefwoorden: schelpen, mollusken, bivalven, gastropoda, bivalvia, determinatie, naslag754 - Annalen van de koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde

Les Bivalves et Gasteropodes du Bruxellien inferieur de la Belgique (Eocene moyen) voorien van veel platen met duidleijk foto's dus goed voor determinatie
Niveau: gemiddeld
trefwoorden: bruxellien, gastropoden, bivalven, eoceen755 - Ambleteuse, studie van de zeekust

Diverse artikelen handelend over de studie van de zeekust in het Franse dorpje Ambleteuse net onder Wisant
trefwoorden: ambleteuse, wisant, studie, zeekust756 - Evolutie, 100 jaar na Darwin
niveau: laag
trefwoorden: darwin, evolutie, erfelijkheid757 - De natuur op orde

Leuk nederlandstalig boekje over hoe de natuur in elkaar steekt
Een gierzwaluw is geen familie van de zwaluw en de heggemus is geen mus.
De natuur op orde geeft in een kort bestek inzicht in de vorming van soorten en de wijze van het op naam brengen van de soorten. Het boek is een ontdekkingstocht in de geschiedenis van de natuur en geeft antwoord op vargen over evolutie en systematiek. Het boekje ' De natuur op orde' is en uitstekende inleiding voor biologiestudenten en natuurliefhebbers. Het is ook een goede leidraad bij cursussen over de natuur.
niveau: laag
trefwoorden: natuur, evolutie, homologie, soorten758 - Eikapsels van haaien en roggen

Iedereen die wel eens op het strand loopt, komt ze tegen: de eikapsels van haaien en roggen. In deze uitgave geeft de auteur een overzicht van alle soorten eikapsels die van vondsten in Nederland bekend zijn. De beschrijving van iedere soort wordt ondersteund door tenminste 1 foto, de auteur heeft een nieuwe determinatietabel opgezet voor het op naam brengen van de eikapsels en geeft daarnaast veel informatie over de systematiek, morfologie en verzameltechniek.
niveau: gemiddeld
trefwoorden:760 - Strandvlooien (Talitridae)

Nederlandstalig informatief boekje. Goed voor determinatie.
niveau: gemiddeld
trefwoorden: tabellenserie, strandwerkgemeenschap, strandvloAasgarnalen (Mysidacea) 761 - Nederlandstalig informatief boekje. Goed voor determinatie.
niveau: gemiddeld
trefwoorden: tabellenserie, strandwerkgemeenschap762 - Hydropoliepen (Hydroida)

Nederlandstalig informatief boekje. Goed voor determinatie.
Tot nu toe worden de hydropoliepen door de meeste SWG–ers nogal verwaarloosd. Vaak beschouwt men ze als een ondetermineerbaar soort onkruid. Er was ook geen nederlandstalige literatuur voorhanden, afgezien van het boekje van Dr. Vervoort uit 1946, dat al lang niet meer in de handel is en ook enigszins verouderd.
Met deze tabel hoop ik de studie aan deze prachtige diergroep, die ook ecologisch van groot belang is als substraat voor allerlei zeedieren meer leven in te blazen.
niveau: gemiddeld
trefwoorden: holtedieren, hydroide763 - Zwaardscheden en mesheften

Nederlandstalig informatief boekje. Goed voor determinatie.
niveau: gemiddeld
trefwoorden: tabellenserie, strandwerkgemeenschap, bilvalvia, solenidae, pharidae764 - Giftige dieren in het zeemuseum

brochure
niveau: zeer laag
trefwoorden: gif,765 - Parels en Parelmoer

Leuk nederlandstalig boekje over parels en waar ze voorkomen en hun toepassingen
niveau: laag
trefwoorden: parels, oesters, pinna, haliotis, mytilus766 - Fossielen uit de formatie van Maastricht, deel I

Limburg wordt steeds populairder bij de amateur–geoloog. Dan doet zich al snel een probleem voor. Weliswaar is er veel literatuur over Limburg, maar deze is meestal moeilijk toegankelijk voor de niet gespecialiseerde amateur. Met dit Themanummer proberen wij in deze leemte te voorzien.
Bij de beschrijving van Limburg en haar fossielen hebben we ons beperkt tot de Formatie van Maastricht (Boven Maastrichtien). Bij het samenstellen, bleek echter toch al snel, dat het niet mogelijk was om 'alles' in een themanummer te behandelen. We hebben ons dan ook beperkt tot de macro–fossielen. Binnen afzienbare tijd zal echter een tweede deel verschijnen, waarin ingegaan zal worden op datgene, waarvoor nu geen ruimte was of dat nu, noodgedwongen,tekort is gekomen
Wel is er naar gestreefd om nu al een zo compleet mogelijk overzicht te geven, waarmee men aan de slag kan.
Wij hopen dan ook dat deze Geode een hulp bij het determineren van gevonden fossielen en natuurlijk ook bij nieuwe zoektochten zal zijn.
niveau: gemiddeld, nederlandstalig
trefwoorden: maastrichtien, Maastricht, krijt775 - Gasteropodes et des Cephalopodes de la craie superieure du duche de Limbourg

Franstalig met mooie platen van gastropoden en ammonieten
niveau: hoog
trefwoorden: gastropoden, cephalopoden, ammonieten, krijt, limburg776 - Die Gastropoden der Maestrichter Kreide

Duitstalig met veel mooie platen met afbeeldingen
niveau: hoog
trefwoorden: krijt, maastrichtien, gastropoden777 - Transgression Albienne et Cenomanienne dans le Hainaut

Franstalig werk met platen van bivalven en gastropoden
niveau: hoog
trefwoorden: albienne, cenomanienne, hainaut, henegouwen, bivalven, gastropoden778 - Schelpen van de Nederlandse kust

Kopie naar aanleiding van een schelpencursus voorzien van determineersleutels voor bivalvia en gastropoden
niveau: laag
trefwoorden: kust, nederland779 - Zeemeermannen en minnen, serpentien, en andere vreemde wezens

Nederlandstalig kopie over het voorkomen van vreemde wezens in afbeeldingen, beeldhouwwerken en aardewerk
niveau: laag
trefwoorden:780 - Erlebte Steinzeit

John Coles, archeoloog aan de Universiteit van Cambridge lanceert een nieuwe wetenschap: de experimentele wetenschap.
Zijn vragen luiden:
Met welke hulpmiddelen wordt een bos gerooid, hoelang had men daar voor nodig en hoeveel mensen werden daarbij ingezet?
Wat werd gekocht en gegeten?
Hoe waren houten huizen gebouwd en hoe duurzaam waren ze?
Hoe werden zware stenen over gebergten en rivieren getransporteerd?
Is het waarschijnlijk dat schilden van metaal waren en werden metalen schilden die men gevonden heeft werkelijk in het gevecht gebruikt?
Dit rijk geillustreerde boek geeft antwoord op deze vragen en geeft een fascinerend beeld weer van de prestaties van oude kultuurvolkeren
niveau: gemiddeld
trefwoorden: steentijd, archeologie, vuursteen, steenbewerking781 - Field guide to the neogene of Crete

Engelstalig werkje mbt een stukje geologie van Kreta
niveau: hoog
trefwoorden: geologie, kreta, sediment, neogeen783 - Ptero's boven Rotterdam

Uitgave gemaakt ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum Rottredam van 22 september 2010 tm 6 maart 2011
niveau: laag
trefwoorden: dinosaurus, reptiel, ptero785 - A new axiid (Crustacea: Decapoda: Axiidea) from the Neogene of Belgium and the Netherlands

geologische publicatie van een nieuwe garnaalsoort
niveau: hoog
trefwoorden: garnaal, crustacea, decapoda, axiidea786 - Grondboor en Hamer, Vulkanisme Special

Uitgave van de Nederlandse Geologische Vereniging
Interessant boekwerkje met een gedetailleerde uitleg over wat vulkanisme nu precies is en hoe het werkt
Ook worden er diverse locaties tot in detail beschreven als bijvoorbeeld Italie, IJsland, Eifel, Griekenland, Gran Canaria etc.
niveau: Hoog
trefwoorden: vulkanisme, geologie,787 - Fossiele Cephalopoden van Nederland

Mooi boek met vele mooie duidelijke foto's. Een uitgave van de Nederlandse Geologische Vereniging
Goed te gebruiken voor determinatie.
niveau: Hoog
trefwoorden: belemniet, ammoniet, cephalopoden, nederland, staringia 13788 - London Clay Fossils of Kent and Essex

Zeer aan te raden Engelstalig boek met veel foto's van haaientanden, krabachtigen, gastropoden, vissen en vele andere soorten
Goed voor determinatie gebruik
niveau: hoog
trefwoorden: london clay, kent, essex, foraminiferen, bryozoa, otholieten789 - Stratigraphy and tectonics in the Peel-Venlo Area as indicated by tertiary sediments in the broekhuizenvorst and geldern T1 boreholes

Engelstalig. Medelingen rijks geologische dienst
niveau: hoog
trefwoorden: foraminiferen, venlo, peel, tertiair790 - De bodem van 's-Gravenhage

Nederlandstalig. Medelingen rijks geologische dienst
niveau: hoog
trefwoorden: bodem, den haag,791 - Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig genootschap van Nederland en kolonien

Duits en nederlandstalig. Geologische serie Deel XIII. met enige mooie platen van jong-miocene mollusken
niveau: hoog
trefwoorden: rivieren, meanderen, mioceen792 - Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig genootschap van Nederland en kolonien

Engelsstalig. Geologische serie Deel XV. Sediments of the Rhone Delta
niveau: hoog
trefwoorden: rhone, foraminiferen793 - De Kreukel

Een jubileum nummer naar aanleiding van het vijfde lustrum van de Macalogische contactgroep Amsterdam
niveau: gemiddeld
trefwoorden: normandie, servie, jutland, joegoslavie, griekenland, kos, kalymnos, pserimos, nisyros, oostenrijk, kwartair, pectinidae, discaclis, vindplaats794 - Shells of Queensland and the Great Barrier Reef

Engelstalig. Met mooie platen van veel gastropoden
niveau: gemiddeld
trefwoorden: gastropoden, queensland, great barrier reef795 - Spondylus

Engelstalig. Met mooie foto's
niveau: gemiddeld
trefwoorden: spondylus, bivalve796 - Grzimeks tierleben, Weichtiere und Stachelhauter

Duitstalig. Mooi boek met vele afbeeldingen en foto's
niveau: hoog
trefwoorden: weekdieren, stekelhuidigen797 - Foraminiferen–Fossiel en recent door Dr. E.Th.N. Spiker

Nederlandstalig werkje uitgegeven door de KNNV en bedoeld als eerste kennismaking voor geinteresseerden
niveau: gemiddeld
trefwoorden: foraminiferen798 - A field guide to shells of the Atlantic and Gulf coasts and the West Indies

This enlarged third edition takes its place as an up to date counterpart of Mr. Morris's Field Guide to Pacific Coast Shells, which was completely revised in 1966. The initial Eastern guide was the third to be published (1947) in the famous Peterson Field Guide Series. The area of coverage has now been expanded to include the more common shells of the West Indies, so the traveler will find the book useful in the Caribbean area.
More species and new material on individual shells have been included, and information in the two earlier editions have been brought up to date throughout. The book now contains 76 plates instead of 45. All of the plates are new, and 8 are in color. They illustrate all but 2 of the 1035 species and subspecies of shells to be found in the guide.
Changes in typography and arrangement make this entirely reset edition easier to use. Boldface subheadings now point up for rapid finding important facts about range, habitat and physical characters. The shell illustrations are conveniently placed in the center of the book, so that a given plate can easily be found by number. English common names now precede the scientific names rather than follow them and those whoi are familiar only with the common names of some shells will be able to locate them more readily.
The introductionary sectiones contain all the help and advice a beginner needs to start him off on the fascinating hobby of collecting and studying shells. For the experienced collector there exists no more complete or convenient one volume guide to identification of shells of eastern North America
Niveau: gemiddeld
trefwoorden: shells, schelpen, determinatie, naslag, noord-amerika, west-indies, mexicaanse golf800 - Fossielen

Interessant boekje over de ontwikkeling van de paleontologie door de eeuwen heen met veel interessante verhalen
Niveau: eenvoudig
trefwoorden: fossielen, mammoet, geschiedenis, monsters801 - Het tijdperk van de dinosauriers

De wereld van de dinosauriers is geen mislukking van de evolutie zoals in oude natuurwetenschappelijke boeken wordt beweerd, maar een verbazingwekkende periode in het leven op aarde. Waarom ze zijn verdwenen is nog steeds een raadsel (verwoestend vulkanisme, sterenexplosie, de inslag van een meteoriet?), maar niemand gelooft meer in de mythe van de domme dinosauriers die zich niet konden aanpassen. De geweldige ontwikkeling van deze dieren in 150 miljoen jaar zal de paleontologen nog generaties lang voor onopgeloste raadsels plaatsen
Niveau: eenvoudig
trefwoorden: dinosaurus803 - Sur le rapport du poids de l'Encéphale avec la grandeur du corps chez les mammifères

Extrait des Bulletins de la Société d'Anthroplogie de Paris, 1897
Franstalige uiteenzetting over de verhouding tussen lichaamsgrootte en gewicht onderbouwd met formules
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
niveau: hoog
trefwoorden: verhouding, lichaam, hersenen, zoogdieren804 - Das geologische Alter der Kendeng– oder Trinil–Fauna

Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlansch Aardrijkskundig Genootschap, 2e Ser.dl. XXV, 1908, Afl. 6
Duitstalig werkje over de geologie van een stukje Java (Indonesie)
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
niveau: gemiddeld
trefwoorden: java, indonesie, geologie, kendeng, trinil, fauna805 - Die gesetzmässige Beziehung von Gehirnmasse zu Köpergösse bei den Wirbeltieren

Separat–abdruck aus der Zeitschrift für Morphologie und Anthropodologie, Band XVIII
Duitstalig werkje over de verhouding van lichaamsgrootte en hersenmassa bij gewervelden
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
niveau: gemiddeld
trefwoorden: verhouding, lichaam, hersenen, gewervelden806 - Limburg's bodem als getuige van klimaatsveranderingen

Overgedrukt uit de Handelingen van het XIXE Nederlansch Natuur– en Geneeskundig Congres, Gehouden op 5, 6 en 7 april 1923 te Maastricht
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: eenvoudig
trefwoorden: limburg, bodem, klimaatsverandering807 - Vergelijking van het hersengewicht, in functie van het lichaamsgewicht, tusschen de twee seksen

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 30 November 1918, Deel XXVII
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: hoog
trefwoorden: hersenen, verhouding, seksen, lichaamsgewicht808 - Phylogenetische en ontogenetische toeneming van de volumen der hersenen bij de gewervelde dieren


Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig, zie ook 809
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersenen, lichaamsgewicht, verhouding, gewervelden809 - Phylogenetische en Ontogenetische Increase of the Volume of the Brain in Vertebrata

Reprinted from: Proceedings, Vol. XXV, Nos 7 en 8, 1923
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig, zie ook 808
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersenen, lichaamsgewicht, verhouding, gewervelden810 -Over de hersenhoeveelheid van gespecialiseerde zoogdiergeslachten

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling, Deel XXXIII, Nos 4, 1924
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersenen, lichaamsgewicht, verhouding, gewervelden811 - On the Brain Quantity of Specialized Genera of Mammals

Reprinted from: Proceedings, Vol XXVII, Nos 5 en 6, 1924
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersenen, lichaamsgewicht, verhouding, gewervelden812 -De betrekking der hoeveelheden van de hersenen, het neuron en zijn deelen tot de lichaamsgrootte

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling van 23 maart 1918, Deel XXVI
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersenen, lichaamsgewicht, verhouding, gewervelden813 - De hoeveelheidsbetrekkingen van het zenuwstelsel bepaald door het mechanisme van het neuron

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling van 27 december 1919, Deel XXVIII
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
niveau: hoog
trefwoorden: zenuwstelsel, neuron, cel814 - The Law of the Necessary Phylogenetic Perfection of the Psychoencephalon

Reprinted from: Proceedings, Vol XXXI, Nos 3, 1928
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersenen, psyche815 -De betrekking tussen hersenmassa en lichaamgrootte bij de gewervelde dieren

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling van 29 November 1913, Deel XXII
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersenen, lichaamsgewicht, verhouding, gewervelden816 - De proto–Australische fossiele Mensch van Wadjak (Java) I

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling van 29 Mei 1920, Deel XXIX
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: mens, fossiel, australie, wadjak, java, schedel817 - De proto–Australische fossiele Mensch van Wadjak (Java) II

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling van 18 December 1920, Deel XXIX
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: mens, fossiel, australie, wadjak, java, schedel818 - De betekenis der grootte van het neuron en zijn deelen

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling van 26 Oktoberr 1918, Deel XXVII
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: neuron819 - Manis palaejavanica, het reuzenschubdier der Kendeng–fauna

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Afdeeling Natuurkunde Deel XXXV, No. 8
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig, voorzien van een mooie plaat foto's van botten en wat schetsen
niveau: gemiddeld
trefwoorden: kendeng, manis, schubdier, indonesie820 -On the Significane of the Large Cranial Capacity of Homo Neandertalensis

Reprinted from: Proceedings, Vol XXIII, No 8, 1920
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig, zie ook de Nederlandstalige versie 838
niveau: gemiddeld
trefwoorden: schedel, capaciteit, homo neandertalensis821 - Over den schedelvorm van Homo neandertalensis en van Pithecanthropus erectus, bepaald door mechanische factoren

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling Deel XXX, No. 6 en 7, 1921
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: schedel, capaciteit, homo neandertalensis822 - Over de spronggrootte van den phylogenetischen en ontogenetischen hersengroei

Overdruk uit Vakblad voor Biologen, Twintigste jaargang. No. 3, November 1938
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersengroei823 - Over de voornaamste onderscheidende eigenschappen van den schedel en de hersenen, de onderkaak en het gebit van Pithecanthropus erectus

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling Deel XXXIII, No. 2, 1923
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig, zie ook de Engelstalige versie 824
niveau: gemiddeld
trefwoorden: schedel, hersenen, onderkaak, gebit, pithecanthropus erectus824 - On the Principal Characters of the Femur of Pithecanthropus Erectus

Reprinted from: Proceedings, Vol XXIX, No 5, 1926
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig, zie ook de Nederlandstalige versie 823
niveau: gemiddeld
trefwoorden: schedel, hersenen, onderkaak, gebit, pithecanthropus erectus825 - De zoogenaamde nieuwe Pithecanthropus–vondst

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Afdeeling Natuurkunde Deel XXXVI, No. 1, 1926
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus, heberlein826 - Figures of the Femur of Pithecanthropus Erectus

Reprinted from: Proceedings, Vol XXIX, No 9, 1926
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig met 2 uitvouwbare platen met foto's van femurs (dijbeenderen)
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus erectus, femur, dijbeen827 - De afzonderlijk organisatie van Pithecanthropus, waarvan het femur getuigt, thans bevestigd door andere individuen van de beschreven soort

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Afdeeling Natuurkunde Deel XLI, No. 6, 1932
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus erectus, femur, dijbeen828 - De vorm en de grootte der hersenen bij Sinanthropus en bij Pithecanthropus

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Afdeeling Natuurkunde Deel XLII, No. 3, 1933
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: sinanthropus, pithecanthropus, hersenen829 - New evidence of the distinct organization of Pithecanthropus

Reprinted from: Proceedings, Vol XXXVII, No 3, 1934
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus830 -The sixth (fifth new) femur of Pithecanthropus erectus

Reprinted from: Proceedings, Vol XXXVIII, No 8, 1935
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus erectus, femur831 - Racial Identity of Homo soloensis Oppenoorth (Including Homo Modjokertensis von Koenigswald) and Sinanthropus pekinensis Davidson Black

Reprinted from: Proceedings, Vol XXXIX, No 10, 1936
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: racial, homo, soloensis, oppenoorth, modjokertensis, sinanthropus pekinensis, koenigswald, davidson, black832 - The osteone arrangement of the thigh–bone compacta of Man identical with that, first found, of Pithecanthropus

Reprinted from: Proceedings, Vol XL, No 10, 1937
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus, femur, dijbeen, thigh-bone833 - On the fossil human skull recently described to Pithecanthropus erectus by G.H.R. von Koenigswald

Reprinted from: Proceedings, Vol XLI, No 4, 1938
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus erectus, skull, schedel, konigswald834 - The mandible recently described and attributed to the Pithecanthropus by G.H.R. von Koenigswald, compared with the mandible of to Pithecanthropus erectus described in 1924 by Eugène Dubois

Reprinted from: Proceedings, Vol XLI, No 2, 1938
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus erectus, pithecanthropus, mandible, onderkaak, konigswald835 - The fossil human remains discovered in Java by G.H.R. von Koenigswald and Attributed by him to Pithecanthropus erectus in reality remains of Homo wadjakensis (Syn. Homo solensis)

Reprinted from: Proceedings, Vol XLIII, No 4, 1940
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus erectus homo wadjakensis, homo soloensis, schedel, java, onderkaak, gebit836 -The fossil human remains discovered in Java by G.H.R. von Koenigswald and attributed by him to Pithecanthropus erectus in reality remains of Homo sapiens soloensis. (Continuation)

Reprinted from: Proceedings, Vol XLIII, No 7, 1940
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus erectus homo wadjakensis, homo soloensis, schedel, java, onderkaak, gebit837 -The fossil human remains discovered in Java by G.H.R. von Koenigswald and attributed by him to Pithecanthropus erectus in reality remains of Homo sapiens soloensis. (Conclusion)

Reprinted from: Proceedings, Vol XLIII, No 10, 1940
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: pithecanthropus erectus homo wadjakensis, homo soloensis, schedel, java, onderkaak, gebit838 - De betekenis der groote schedelcapaciteit van Homo neandertalensis

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling van 29 januari 1921, Deel XXIX
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlanstalig, zie ook de Engelstalige versie 820
niveau: gemiddeld
trefwoorden: schedel, capaciteit, homo neandertalensis839 - De grootte van den kringloop der koolzure kalk en de ouderdom der aarde

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling van 30 juni 1900
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: koolzure kalk, geologie, kringloop,840 - De geologische samenstelling en de wijze van ontstaan van den Hondsrug in Drenthe

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis– en Natuurkundige Afdeeling van 31 mei 1902
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: drenthe, drente, hondsrug841 - De maat der hersenen

Korte Inhoud eener Voordracht, Gehouden op 18 Februari 1914
Uit: 'Archives du Musée Teyler', sér. 2, T. III
De Erven Loosjes, Haarlem 1917
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersenen, maat, grootte842 - Van oude tot nieuwe levenswerelden

Uit: 'Archives du Musée Teyler', sér. III, vol. II
Uittreksel eener voordracht, gehouden op 15 januari 1913
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: tertiair, zoogdier, reptiel, paleontologie, geschiedenis843 - Paradoxe klimatische toestanden in het Palaeozïsche tijdvak, Beschouwd in verband met den vroegeren aard der zonnestraling

Overgedrukt uit de Handelingen van het Achtste Nederlansch Natuur– en Geneeskundig Congres
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: klimaat, zonnestralen, paleozoicum844 - The brain–cast of Pithecanthropus erectus

Extracted from the proceeding of the International Congress of Zoology, Cambridge, 1898
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: congres, zoology, pithecanthropus erectus845 - Die phylogenetische Grosshirnzunahme autonome Vervollkommnung der animalen Funktionen

Sonderdruck aus Biologia Generalis, Band VI, Lieferung 2, 1930
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Duitstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: gewicht, hersenen846 -Über die Gleichheit der Cephalisationsstufe aller Menschengruppen bei verschiedenem spezifischen Gehirnvolumen

Sonderdruck aus Biologia Generalis, Band X, Lieferung 1, 1934
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Duitstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersenvolume, mensen, hersenen847 - Deep boulder–clay beds of a latter glacial period in North–Holland

Reprinted from: Proceedings of the Meeting of Saturday November 28, 1903
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Engelstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: geologie, geology, northsea, castricum, noord–holland, ijstijd848 -Feiten ter opsporing van de bewegingsrichting en den oorsprong van het grondwater onzer zeeprovinciën

Overgedrukt uit: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 27 juni 1903
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Nederlandstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: grondwater, kustprovincies, noord–holland, zuid–holland, zeeland849 - Abhängigkeit des Hirngewichtes van der Köpergrösse beim Menschen

Sonderdruck aus dem Archiv für Anthropologie, XXV. Band 4. Heft, 1898
Prof. Dr. M.Eugène Dubois
Duitstalig
niveau: gemiddeld
trefwoorden: hersenen, gewicht, lichaamsgrootte, verhouding850 - Veldatlas voor cenozoische fossielen van Belgie (deel 2)

Handig 3-Talig (Frans, Engels en Nederlands) determinatie boekje over het paleogeen van Belgie met veel afbeeldingen. Weinig tekst
niveau: eenvoudig
trefwoorden: naslag, paleogeen, belgie,schelpen, otolieten, haaientanden, paleoceen, eoceen, oligoceen851 - Fossilien, sammeln, praparieren, bestimmen, auswerten

Duitstalig werkje met veel afbeeldingen en uitleg over diverse soorten fossielen. Met de duitse grondigheid samengesteld en dus de moeite waard
niveau: middel
trefwoorden: fossielen, verzamelen, prepareren, determineren, evalueren, naslag852 - Wat vind ik aan het strand?

Nederlandstalig naslagwerkje over wat er zoal op het strand gevonden kan worden. Voorzien van zeer mooie duidelijke tekeningen en bijbehorende tekst
niveau: eenvoudig
trefwoorden: strand, naslag, planten, holtedieren, recent, vissen, wieren, zoogdieren, vogels, weekdieren853 - British Caenozoic fossils

4e editie van 1971 en een nieuwere uitgave van bibliotheeknummer 5. Engelstalig boekje en beschrijft de caenozoische (laatste 60 miljoen jaar) periode van Engeland. Het bevat zeer mooie en duidelijke tekeningen en is dus aan te bevelen voor het determineren van diverse soorten.
trefwoorden: britisch museum of natural history, ammonieten, brachiopoden, boralen, trilobieten, foraminiferen, gastropoden, bivalven, vissen, echinoidea, graptolieten, sponzen, algen, cephalopods, planten, bryozoën etc.854 - British Mesozoic fossils

4e editie van 1971 en een nieuwere uitgave van bibliotheeknummer 4. Engelstalig boekje en beschrijft de mesozoische (tussen de 70 en 225 miljoen jaar oud) periode van Engeland. De zogenaamde reptielenperiode. Helaas zijn de vondsten van reptielen schaars in Engeland en is het beter de term ammonietenperiode te gebruiken. Het boek bevat zeer mooie en duidelijke tekeningen en is dus aan te bevelen voor het determineren van diverse soorten voor zowel beginnende als ervaren paleontologen.
trefwoorden: britisch museum of natural history, ammonieten, brachiopoden, boralen, trilobieten, foraminiferen, gastropoden, bivalven, vissen, echinoidea, graptolieten, sponzen, algen, cephalopods, planten, bryozoën etc.855 - British Palaeozoic fossils

3e editie van 1969 en een nieuwere uitgave van bibliotheeknummer 3. Engelstalig boekje en beschrijft de palaeozoische (ouder dan 225 miljoen jaar) periode van Engeland. Het bevat zeer mooie en duidelijke tekeningen en is dus aan te bevelen voor het determineren van diverse soorten.
trefwoorden: britisch museum of natural history, ammonieten, brachiopoden, boralen, trilobieten, foraminiferen, gastropoden, bivalven, vissen, echinoidea, graptolieten, sponzen, algen, cephalopods, planten, bryozoën etc.856 - Provence

Franstalige geologische gids van de Provence met achterin 8 platen van hier voorkomende fossielen
niveau: middel
trefwoorden: provence, frankrijk, geologie857 - Causses, Cevennes et Aubrac

Franstalige geologische gids van Causses, Cevennes en Aubrac met achterin 6 platen van hier voorkomende fossielen
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: cevennes, aubrac, causses, frankrijk858 - De wolharige mammoet

Een uitgave van museum Schokland met een korte geschiedenis van vondsten van de Mammuthus Primigenius. Leuk boekje
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: mammoet, rusland859 - Basteria

de fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten, 1e serie deel 1 t/m 6
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: fossielen, schelpen, basteria, stranden, zeegaten860 - Basteria

de fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten, 2e serie deel 1 t/m 6
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: fossielen, schelpen, basteria, stranden, zeegaten861 - Meteorite und Meteorkrater

Duitstalige kopie. Stutgarter Beitrage zur Naturkunde-Serie C - NR.6. De moeite waard
niveau: Gevorderd
trefwoorden: kometen, meteorieten, kraters862 - Systematics and palaeobiogeography of the gastropods of the middle Miocene (Seravallion) Karaman Basin, Turkey (Cainozoic Research)
lijvig (584 pagina's) maar mooi boek met veel platen van miocene gastropoden
niveau: Hoog
trefwoorden: turkije, gastropoden, mioceen863 - Wat vind ik in de bodem?

Korte inleiding tot de algemene geologie. Interessant makkelijk leesbaar boekje met veel informatie
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: bodem, gesteenten, mineralen, fossielen864 -L'encyclopédie en couleurs de la Minéralogie

Franstalig naslagwerkje over mineralen
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: mineralen, kristallen865 - BLV Naturführer Mineralen und Gesteine

Duitstalig boekje met de belangrijkste mineralen en gesteenten voorzien van kleurenfoto's
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: mineralen, gesteenten, kristallen866 - How to know the minerals and rocks

Engelstalig eenvoudig mineralen pocket voorzien van schetsen en kleurenplaten.
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: mineralen867 - Minerale und Gesteine

Klein duitstalig boekje
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: mineralen, kristallen, gesteenten868 -Mein kleines Mineralienbuch

Duitstalig. Dit kleine mineralenboek is geen leerboek of determinatieboek voor mineralen en wil hier ook geen aanspraak op maken.
Het wil hier alleen een grove doorsnee geven van het rijk der mineralen bijgestaan door 60 kleurenplaten waarbij bij het kiezen geprobeerd is een keuze te maken van de meest opvallende vormen en kleuren.
niveau: Eenvoudig
trefwoorden:mineralen, kristallen869 -Welcher Stein ist das?

Duitstalig interessant boekje over gesteenten. Veel tekeningen van kristalvormen
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: mineralen, kristallen870 - Der grosse BLV Mineralienführer

Duitstalig uitgebreid mineralen boek voorzien van veel kleurenfoto's
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: mineralen, stenen, gesteente, kristallen,871 - Thieme Mineralen en kristallengids in kleur

Nederlandstalig mineralengidsje met veel kleurenfoto's
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: mineralen, kristallen872 - Thieme's mineralenboek

Nederlandstalig boekje over mineralen voorzien van kleurentekeningen
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: mineralen, kristallen,873 - Geologie

7 stuks interessante werkjes mbt geologie met vooral veel afbeeldingen en informatie van foraminiferen en ostracoden
Inhoudsopgave
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: foraminiferen, ostracoden, ostracoda, rugosa, koraal, bentonic, paleontologie, hydrologie, devoon, carboon, dendre, houthalen, marnes, crag, mollusken, forest bed874 - Bulletin de la Societe Belge de Geologie

Paar interessante artikelen over het krijt (Florenville en Etroeungt en formaniferen (Zanden van Edegem, midden Mioceen)
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: krijt875 - Land van Waas als geologisch landschap

Land van Waas ligt ingeklemd tussen Nederland en Gent. Het boekje beschrijft de geologie van deze streek en is zeer de moeite waard.
Het bevat veel details en is voorzien van gedetailleerde geologische kaarten. Een aanrader
niveau: Hoog
trefwoorden: Belgie, Waas, geologie, tertiair876 - Museumsmagazin

Duitstalig interessant boek over het verzamelen, prepareren, konserveren en tonen van fossielen
niveau: gemiddeld
trefwoorden: fossielen, verzamelen, prepareren, conserveren877 - 14C de toekomst van het verleden

Een korte maar zeer duidleijke beschrijving van de C14 methode en haar toepassingen in o.a. atmosfeer, oceanografie, archeologie en geologie. Interessant boekje
niveau: Hoog
trefwoorden: koolstof, c14, isotopen878 - Voorstel lithostratigrafische indeling van het paleogeen aan de hand van boringen en coordinaten

Een lijvig document met een gedegen voorstel die een mogelijke indeling van het paleogeen beschrijft
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: tertiair, paleogeen, boringen, geologie, belgie879 - Otolieten

Korte uitleg over wat otolieten zijn en waar ze uit bestaan
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: otolieten, gehoororgaan, gehoorsteentjes, statolieten, vissen880 - De Boulonnais

Een nederlandstalig door het Museon uitgegeven (nav een excursie) werk over de Noord–Westelijke kustlijn van Frankrijk met veel details over de samenstelling van de bodem en wat je er zoal kunt vinden. Aan te bevelen met veel tekeningen van fossielen, planten en dieren
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: boulonnais, krijt, geologie, flora, fauna, pyriet, markasiet, mesozoicum, paleozoicum881 - Ammonieten, hun leven hun structuur

Gedetailleerde beschrijving van ammonieten en hoe ze mogelijk leefden aan de hand van vondsten
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: ammonieten, cephalopoden, toarciaan,882 - Les chevaux prehistoriques

Een franstalig werkje uitgegeven door le Musee de prehistoire (Indre et Loire)
niveau: Laag
trefwoorden: paarden, prehistorie, kwartair883 - Mollusques du Neogene des Bassins de Karaman

36 platen met zeer duidelijke afbeeldingen van mollusken. Goed te gebruiken voor determinatie
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: Turkije, neogeen, mollusken884 - Depots tertiaires du Portugal

Franstalig werk met veel platen
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: Tertiair, Mioceen, gastropoden, mollusken885 - Dinosauriërs

Mooi kijkboek waarin veel wordt verklaard over het hoe en waarom van dinosaurussen
niveau: Eenvoudig
trefwoorden: dinosaurus, krijt, evolutie886 - Das grosse Fossielenbuch

Een duitstalig boek over fossielen met veel mooie foto's en afbeeldingen.
Beantwoord veel van de vragen die een verzamelaar of geinteresseerde kan hebben met betrekking tot dit onderwerp
niveau: Gemiddeld
trefwoorden: aardgeschiedenis, fossielen887 - The rise of the Mammals

Het boek handelt over de grote zoogdieren uit het verleden, de voorouders van de tegenwoordige zoogdieren
niveau: Gemiddeld
Engelstalig
trefwoorden: mammals, zoogdieren, mammoeten, sabeltandtijger, sabeltooth tiger888 - The age of Dinosaurs, a photographic record

Leuk engelstalig boekje als introductie naar de wereld van fossielen en dinosauriers
niveau: Eenvoudig
Engelstalig
trefwoorden: dinosaurus, fossils889 - Het complete dinosaurierboek

In samenwerking met het Natural History Museum London dus een echte aanrader. Een indrukwekkend, uiterst nauwkeurig en volledig boek over een zeer gevarieerde en tot de verbeelding sprekende groep dieren. meer dan 500 spectaculaire foto's en artwork brengen dinosauriers van verschillende grootte en vorm tot leven. door experts gebouwde modellen tonen gedetailleerd de uitwendige en inwendige anatomie van deze ontzagwekkende dieren. In het deel 'Dinosauriers van A tot Z' is elke tot nu toe ontdekte dinosauriersoort opgenomen.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: dinosaurus, fossielen890 - Het grote Dinosauriers boek

Groot is het inderdaad. Mooi boek wel met mooie foto's en afbeeldingen van diverse fossiele planten, dieren en natuurlijk dinosauriers
niveau: Eenvoudig
Nederlandstalig
trefwoorden: dinosaurus896 - The rise of life

What was the Earth really like hundreds of millions of years ago? And how did life begin? Was it seeded from outer space , as some scientists believe, or was its potential inherent in the Earth's constituent material? In this book the history of life is presented as a fascinating detective story and the clues are provided by the menand women who have devoted their lives to the search for knowledge, both out in the field hunting for fossil evidence, and back in the studies and laboratories where the theories were painstakingly developed.
niveau: Gemiddeld
Engelstalig
trefwoorden: oorsprong, evolutie, mensachtigen897 - Aapmens

Aapmens onderzoekt, op basis van interviews met de meest vooraanstaande geleerden uit de hele wereld, het verhaal van onze evolutie, en van de mensen die hun leven gewijd hebben aan het achterhalen van de waarheid over onze herkomst.
Er zijn veel mensachtige species geweest. Nu zijn ze allemaal uitgestorven, behalve de Homo sapiens. Als wij het verleden kunnen begrijpen, zijn we misschien in staat te begrijpen waarom wij nu zijn zoals we zijn.. En misschien vinden we dan aanwijzingen over onze toekomst.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: aapmens, evolutie, afrika, neandertaler, neanderthaler898 - Het ontstaan van de mens

Overzicht in woord en beeld van de ontstaansgeschiedenis van de mens
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: mens, evolutie, oorsprong, ontstaan, homo sapiens, afrika, primaat899 - Het avontuur van de voorhistorische mens

In dit wetenschappelijk verantwoorde boek deelt de schrijver ons mee hoe talrijke ontdekkingen, opgravingen en toevallige vondsten de wetenschapsmens helpen bij het ontsluieren van het 'avontuur van de voorhistorische mens'. De interessante tekst wordt verlucht door meer dan 270 foto's, kaarten en tekeningen.
niveau: Eenvoudig
Nederlandstalig
trefwoorden: neandertaler, cro-magnon, neolithicum900 - De eerste mensen

ongeveer 40.000 jaar geleden was de moderne mens tot ontwikkeling gekomen en had zich over de aarde verspreid. Het spoor van onze directe voorouders kan echter nog verder terug in de tijd worden gevolgd worden, wel meer dan 3 miljoen jaren zelfs. Dit boek wil de volgende vragen proberen te beantwoorden: hoe zag de eerste mens eruit?, hoe leefde hij?, hoe was hun relatie tot de dierenwereld? en door welke veranderingen ontwikkelde hij zich tot de tegenwoordige mens? In een duidelijk geschreven tekst worden oorsprong en evolutie van de mens behandeld, waarbij kleurenfoto's en tekeningen bijdragen tot duidelijk begrip. De nieuwste wetenschappelijke gegevens zijn verwerkt en de grote kleurplaten in nhet boek geven een dramatisch beeld van de zich veranderende mens.
niveau: Eenvoudig
Nederlandstalig
trefwoorden: prehistorie, homo erectus, australopithecus, neanderthaler, hominiden901 - Op het spoor van de mens

Wat is de oorsprong van de mens? Een vraag waar vele onderzoekers zich mee bezig hebben gehouden. Dit boek geeft een vrij volledig overzicht van onderzoek dienaangaande: de stapsgewijze ontdekking van steeds meer fossiele resten; de interpretaties die er aan verbonden werden; de tegenspraak, het tegenspel, aapmens of mensaap; ouderdom; niet meetbare dingen als gedrag, taal, functie van kunstuitingen; de betekenis van jagen, verzamelen, landbouwen; oorzaken en–of functie van toenemende agressie. Als illustratie diverse fraaie kleurenfoto's, tekeningen en kaarten. Woordenlijst en register ontbreken niet. Plezierig is, dat meestal feiten worden gegeven i.p.v. de persoonlijke mening van de auteur. Goed leesbaar.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: neanderthaler, neandertaler, hominiden, jager, verzamelaar, leakey, turkana, kenya902 - Origins

Discusses the evolution of prehistoric ape–like creatures into human beings, theorizing that the key to this transformation was the ability to share and cooperate in a social context.
niveau: Gemiddeld
Engelstalig
trefwoorden: oorsprong, origin, leakey903 - Onze oorsprong

Een speurtocht naar het onstaan van de mensheid. De auteurs nemen de lezer mee op een adembenemende ontdekkingsreis aan de oevers van het Turkana–meer, waar Leaky – vaak onder barre omstandigheden – zijn onderzoek verricht. Hier worden nieuwe fossielen blootgelegd en bestudeerd, de interdisciplinaire samenwerking van paleontrolopogie, archeologie en de moleculaire biologie heeft daarbij spectaculaire resultaten opgeleverd. En niet alleen op het gebied van de exacte wetenschappen. Vaststelling van de ontstaansdatum van de mens impliceert immers het vaststellen van wat een 'mens' eigenlijk is. Het dwingt ons na te denken over de mens als soort. Deze filosofische kwestie houdt Leakey al jaren in zijn ban en vormt de grote drijfveer van zijn onderzoek
niveau: Eenvoudig
Nederlandstalig
trefwoorden: leakey, turkana, afrika, kenia904 - Vulkanen

Time Life boek om een keer door te bladeren. Met veel foto's
niveau: Eenvoudig
Nederlandstalig
trefwoorden: vulkaan905 - Stratigraphie des Devon in Nord–Ost–Latgale

Moeilijk leesbaar boekje maar kan interessant zijn voor vindplaatsen en soorten in een regio in Letland tegen de Russische grens
niveau: Gemiddeld
Duitstalig
trefwoorden: devoon, latgale, gastropoden, brachiopoden, vjada, liepna, kuchva, kire, ritupe, estland, letland906 - Fossielen verzamelen, prepareren en tentoonstellen

In dit boekje krijgt men een overzicht van alles wat zich bij het bergen, prepareren en tentoonstellen van fossielen kan voordoen, of het nu gaat om het simpele schoonmaken of om het moeizaam verwijderen van omringend gesteente. Ook de micro–fossielen zijn niet vergeten, evenmin als de moeilijkheden die bij het prepareren hiervan kunnen optreden. De veelheid van tips, aanwijzingen en aanmoedigingen is aan het eind samengevat in een register, aangevuld met tabellen en tekeningen.
Verder is er een kort overzicht van het leven van het begin af aan.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: prepareren, tentoonstellen, verzamelen, micro–fossielen907 - De geschiedenis van het leven op aarde

Een mooi boek met vele afbeeldingen van fossielen. Aanrader
niveau: Eenvoudig
Nederlandstalig
trefwoorden: aarde, geschiedenis, perm, jura, krijt, neozoicum, pleistoceen, siluur, devoon, carboon, ordovicium, cambrium908 - De IJstijd

In 1971 organiseerde de Amerikaanse 'National Science Foundation' (Nationale Stichting voor Wetenschappen) het CLIMAP– project, met als doel een bestudering van het klimaat op aarde gedurende de laatste 700.000 jaar. Een van de opdrachten bestond erin een kaart te maken van de aarde tijdens het laatste ijstijdvak.
Bij dit werk onderzochten wetenschapsmensen kernen uit de diepzeebodem van de Indische Oceaan. In die kernen was de geschiedenis van de laatste 500.000 jaar zonder onderbrekingen weerspiegeld.
Dit opzichzelf al belangrijke onderzoek leverde een opwindende extra bijdrage: de bevestiging dat één van de theorieën over het ontstaan van ijstijden juist was.
Dit boek is geschreven door één van de meest toonaangevende geleerden die bij het CLIMAP–project betrokken waren, samen met zijn dochter, een schrijfster. De onlangs verkregen resultaten worden uiteengezet en in een bredere context geplaatst. Daardoor is het verhaal ontstaan over de ijstijden, met alles wat daarover bekend is: hoe de toestand op aarde was, waarom ze optraden en wanneer de volgende zal komen. Het is bovendien een boek dat leest als een roman, waarin alle kleurrijke figuren optreden, die zich in het verleden met de studie van de ijstijden hebben bezig gehouden. Aanrader.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: ijstijd, glaciaal, pre–glaciaal,909 - Hoe Nederland onstond

Een eenvoudig boekje over de ontstaansgeschiedenis van Nederland.
niveau: Eenvoudig
Nederlandstalig
trefwoorden: carboon, perm, trias, jura, precambrium, krijt, tertiair, paleozoicum, pleistoceen, holoceen910 - Palaeolithische kunst, deel I

Een klein boekje over de kunst in het stenen tijdperk
niveau: Eenvoudig
Nederlandstalig
trefwoorden: hoorn, ivoor, been, steen911 - De wieg der mensheid

Van de vele problemen waar de hedendaagse wetenschap zich voor geplaatst ziet, is dat van de oorsprong en afstamming van de mens zeker een der meest fascinerende. Waar ergens in het verre verleden heeft de wieg der mensheid gestaan? Hoe heeft de ontwikkeling van die eerste mens tot de mens van nu zich voltrokken en over hoeveel duizenden jaren heeft deze groei zich uitgestrekt? Deze 3 vragen alleen geven reeds duidelijk aan, welk een aantrekkingskracht er van dit grote en belangrijke probleem uitgaat.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: neandertaler, evolutie, heidelbergmens, cro–magnon mens, australopithecus, palaeolithicum, piltdon mens912 - Lucy, het begin van de mensheid

Lucy is een wetenschappelijk verantwoord verslag van een van de meest meeslepende onderzoeken die de wetenschap ooit heeft ondernomen: opheldering verschaffen in het onstaan van de mensheid.
Lucy zorgde voor een doorbraak in de evolutietheorie die de wetenschappelijke wereld wakker schudde; dit boek richt zich tot een groter publiek dat wetenschap als een groots avontuur wil ondergaan.
Het boek geeft tevens een beknopt en helder geschreven overzicht van alle vondsten uit de geschiedenis van de paleantropologie (de wetenschap die zich bezighoudt met de lichamelijke gestalte, de schedelvorm en andere kenmerken van uitgestorven mensenvormen), de onderzoekers die hun sporen verdienden op dit terrein en de verschillende dateringstechnieken
niveau: gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: lucy, mensachtigen, paleantropologie, afrika, ethiopie, evolutie913 - Mensheid in wording

Dit met vele tekeningen geillusteerde werk vertelt de geschiedenis van de mens zoals deze zich in het licht van de nieuwste ontdekkingen en theorieen in de antropologie aan ons voordoet. Het geeft een helder en veelomvattend beeld van het evolutionaire proce waardoor de mens tot mens geworden is. Het verschaft ons bovendien een volledig, met de laatste vondsten aangevuld overzicht van de fossiele getuigen van het menselijk voorgeslacht. Door een op vele plaatsen anecdotische verteltrant slaagde de auteur er in, een gecompliceerd en technisch onderwerp volkomen toegankelijk te maken ook voor de niet vakkundige lezer, die een opwindend en fascinerend verhaal onder ogen krijgt.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: evolutie, primaat, vertrebraten, zoogdieren, australopithecus, homo sapiens, neandertaler, peking mens, java mens, pleistoceen914 - De verdwenen mens, de prehistorie van Nederland

Hoe leefde de vroege mens en waarvan leefde hij. Met wat voor soort werktuigen, wapens en huisraad wisten zij zich te handhaven in de toendertijd vaak zo barre omstandigheden? Hoe woonden en stierven zij? Een aantal vragen dat gemakkelijk met vele andere kan worden uitgebreid.
Op al deze vragen probeert 'De verdwenen mens' een antwoord te geven. In tegenstelling tot de bestaande literatuur geeft de schrijver in eenvoudige, voor iedereen begrijpelijke taal een beeld van de ontwikkeling van de mensheid in ons eigen land. Voorzien van ruim veertig kleurplaten, een lijst met adressen van musea en een opsomming van instanties die zich bezig houden met opgravingen
niveau: Laag
Nederlandstalig
trefwoorden: nederland, prehistorie, neanderthaler, rendierjager, ijzertijd, vlaardingencultuur, evolutie915 - Eva kwam uit Afrika, over het onstaan van de mens in wisselwerking met de natuur

De oeroude vraag naar de oorsprong van de mens is vaak gesteld, maar zelden zo opwindend beantwoord als in dit boek. De menselijke evolutie wordt als een puzzel gereconstrueerd op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten: de weg die onze voorvaderen zijn gegaan, was een grillige en leek vaak dood te lopen.
Pas 70.000 jaar geleden, zo luidt de verrassende conclusie van Reichholf, is de mens er in geslaagd de wereld te 'veroveren'. Het startpunt was Oost–Afrika maar waarom heeft de vroege mens dit paradijs verruild voor het koude Europa, en om welke reden zouden wij de vooruitgang en onze beschaving kunnen toeschrijven aan een insekt?
Deze en vele andere intrigerende vragen worden door de auteur op ingenieuze, maar verantwoordelijke wijze beantwoord.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: eva, afrika, ijstijd, savanne, australopithecus, neandertaler916 - De jagers uit de steentijd

Dit boek behandelt het belangrijkste keerpunt in onze geschiedenis: de periode waarin de mens op het wereldtoneel verschijnt. Prof. Clark, hoogleraar in de archeologie te Cambridge, geeft aan de hand van talrijke illustraties een boeiende uiteenzetting van ondermeer het gedragspatroon van de eerste primitieve mens, de eerste stenen werktuigen, de eerste jagers, de hogere jagers, de laatglaciale rendierjagers en de overgang van de jacht naar de landbouw.
Tenslotte trekt hij interessante parallellen met volksstammen die heden ten dage nog in dezelfde primitieve omstandigheden verkeren als de jagers uit de steentijd.
niveau: eenvoudig
Nederlandstalig
trefwoorden: steentijd, jagers, werktuigen, vuursteen, glaciaal, mesolitisch, hominiden, gereedschap, neanderthaler, pleistoceen917 - De prehistorie

Honderdduizenden jaren geleden hebben in Europa en elders mensen geleefd, gejaagd en de dood gevonden. Er bestaat geen enkele schriftelijke overlevering die ons iets kan zeggen over het leven en de ontwikkelingsgang van deze verre voorouders. De archeologie, de wetenschap die de geheimen van de aarde probeert te ontraadselen, stelt ons evenwel in staat iets meer te weten te komen over de oermens, Australopithecus, Java–mens, Neandertaler. De auteur van dit deeltje bewijst dat het relaas van de dageraad van de mens, van de wording van aap tot Adam, een boeiend geheel kan vormen.
niveau: Laag
Nederlandstalig
trefwoorden: neandertaler, oermens, archeologie, australopithecus, prehistorie918 - Aan de wieg van de mensheid, paleontologie van het steentijdperk

Het boek verschaft een inleiding tot het gebruik van speciale aspecten en verschillende technieken, die worden toegepast op de periode van het late Tertair tot het einde van de Wurm–ijstijd. Meer dan een honderdtal technische tekeningenzijn in het boek opgenomen als hulpmiddelen bij deze analyse.
De methoden die bij het bestuderen van de vroege mens centraal staan, zijn de scherf–typologie en de stratigrafie, op grond waarvan conclusies van socio–anthropologische aard getrokken kunnen worden. Met veel afbeeldingen dus goed als determinatiewerk
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: steentijdperk, paleolithicum,919 - Leven en kunst in de ijstijd, zwerftochten door de grotten Zuid Frankrijk en Spanje

Met de oudheidkundige Prof. Dr. Herbert Kuhn daalt u onder de aarde af en dringt u diep door in de holen, die enige tienduizenden jaren onaangeroerd gebleven zijn en brengen ons midden in het tijdvak van de Ijstijd. Prachtige, kleurrijke schilderingen en tekeningen, magische symbolen en gestalten wemele op de rotswanden en op de bodem staan, of zij gisteren waren gezet, de voetsporen van de holbewoners uit de voorhistorie.
niveau: Laag
Nederlandstalig
trefwoorden: ijstijd, kunst, frankrijk, spanje920 - Het onstaan van de mensheid

De vraag naar oorsprong en ontstaan van de mens is misschien wel zo oud als de mensheid zelf. Alle volken en alle culturen, hoe primitief ook, hebben een scheppingsverhaal: poetisch of romantisch, of van ontroerende schoonheid. Het zoeken naar een wetenschappelijk antwoord op deze vraag echter is nieuw, nauwelijks een mensenleven oud. Toen in 1868 een jager toevallig de grotschilderingen van Altamira ontdekte wilde niemand aan hun authenciteit geloven. Sinsdien zijn op vele plaatsen ter wereld, oa in het Dordogne–gebied in Frankrijk, in het Neanderthal, de grotten van Grimaldi, op vele plaatsen in Afrika, bij Peking en op Java fossiele resten gevonden van mensen, van hun werktuigen of van hun kunstvoorwerpen. We weten daardoor vrij veel van hun uiterlijk en hun levenswijze. Prof Arambourg is een erkende autoriteit op dit gebied. In dit boek heeft hij op heldere en systematische wijze onze kennis op dit terrein bijeen gebracht en voor ieder toegankelijk gemaakt
niveau: Laag
trefwoorden: neandertal, peking, homo sapiens, tertiair, kwartair921 - Opgegraven verleden, het leven ten Noorden van de Alpen van 15.000 voor Christus tot de Vikingen

De lezer beleeft de avonturen van de toevallige vondsten en van de geleide opgravingen: de ontdekking van de grotschilderingen in Altamira, de gewijde plaatsen in Stonehenge en het Vikingschip van Oseberg
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: alpen, vikingen, stonehenge, oseberg, altamira922 - Van aapmens tot mens

Een boekje met een bundeling van uittreksels van diverse lezingen over theorieen, nieuwe feiten en vele andere zaken. Een uitgave ter ere van het symposium Aap, Mens, Mileu.
niveau: Eenvoudig
Nederlandstalig, uitgave van het Museon
trefwoorden: museon, aapmens, richard leakey923 - De zondvloed mens van catastrofe naar evolutie

Als verklaring voor het vinden van fossielen werd lange tijd het Bijbelse zondvloedverhaal aangevoerd. Hoe was het anders te verklaren dat op bergtoppen overblijfselen van zeedieren werden aangetroffen? Wel vond men het vreemd dat er nooit een fossiel van de mens werd gevonden, terwijl die juist voor zijn zonden door de vloed was gestraft. Pas in 1718 werd in Duitsland een dergelkijk fossiel gevonden, dat bekend werd als Homo diluvii testis et theoscopos, oftewel 'mens die getuige was van de zondvloed en God heeft gezien'. Vandaag de dag lijkt het onvoorstelbaar dat men in dit fossiel ooit een mens dacht te zien. De toenmalige directeur van Teylers Museum, Martinus van Marum, verwierf dit toen al legendarische fossiel op een van zijn verzamelreizen. De Franse anatoom Georges Cuvier hakte in 1811 twee voorpoten van een reuzensalamander uit het gesteente tevoorschijn: de Ark van Noach had met deze ontdekking voorgoed afgedaan en het was vanaf dit moment nog maar een kleine stap naar de Beagle.......
niveau: Eenvoudig
Nederlandstalig, uitgave van het Teylers Museum
trefwoorden: zondvloed, evolutie, ark, bijbel924 - Afgietsels van fossiele mensachtigen in Teylers Museum

Kopie van een boekje uitgegeven door het Teylers Museum met een interessante uiteenzetting over de geschiedenis van de mensachtigen.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: teylers, museum, fossielen, mensachtigen, evolutie, haarlem925 - Zwerven door zwerfstenen een uitgave van Grondboor & hamer

Deze uitgave is bedoeld voor hen die geinteresseerd zijn in stenen en daar nog niet veel vanaf weten. Er wordt op een eenvoudige manier verteld over de ontstaanswijze van gesteenten. Nederland is slecht voorzien van vaste rots, toch hebben rivieren en gletsjers ervoor gezorgd dat er heel wat stenen in Nederland terecht gekomen zijn. Dit zijn zogenaamde zwerfstenen. De tekst is zoveel mogelijk geillustreerd met foto's van zwerfstenen die in Nederland gevonden zijn.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: zwerfstenen, gletsjers, rivieren, nederland, staringia926 - De Boven–Carboonflora van Ibbenburen

Het aantal plaatsen in Europa waar kool gewonnen wordt, is in de loop der jaren flink teruggelopen, maar in Ibbenburen (bij Osnabruck) is de kolenwinnning nog steeds actief, al wordt ook deze mijn in 2018 gesloten. Voor verzamelaars van Carboonplanten zijn de omstandigheden de laatste jaren ook verslechterd. Kon je vroeger nog vrij gemakkelijk op bijvoorbeeld de stortberg bij Dickenberg in het weekeinde verzamelen, tegenwoordig is de afvalhoop hermetisch afgesloten. Alleen via georganiseerde excursies zijn er nog mogelijkheden.
niveau: Gemiddeld
Nederlandstalig
trefwoorden: ibbenburen, steenkool, carboon, osnabruck, duitsland, planten, staringia